Loimaalla tutustuttiin PEFC-metsäauditointeihin

KMY järjesti syyskuussa retkeilyn, jossa tutustuttiin alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin vuosiauditoinnin käytännön toimintaan. Auditointipäivä oli Loimaalla ja auditointiyrityksenä oli DNV (DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab).

Tutustumiskäyntiin osallistui pääkaupunkiseudulta alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditointien toteutuksesta kiinnostuneita tahoja. Auditointipäivä koostui maastotarkastuksista metsänhoitoyhdistys Loimijoen alueella. Samaan aikaan DNV:n toinen auditoija tarkasti PEFC-vaatimusten mukaista toimintaa Mynämäellä ja Vehmaalla.

Auditoija valikoi otannalla Loimaan kohteet retkeilyä edeltäneenä päivänä metsänkäyttöilmoitusten perusteella. Kohteiksi valikoituivat taimikonhoitokohde, korjuujäljen tarkastuskohde, käynnissä oleva hakkuutyömaa sekä vuosi sitten harvennettu kohde, jossa oli muinaismuistoja.

Yksi päivän kohteista oli käynnissä oleva hakkuutyömaa. Kuva: Aija Rahikainen

Päivän aikana retkeilyn osallistujat kuulivat auditointien toteutuksesta aina suunnittelusta mahdollisiin PEFC-vaatimusten vastaisten toimien korjaaviin suunnitelmiin asti. Auditointien toteutuksesta oli kertomassa Länsi-Suomen sertifiointitoimikunnan puheenjohtaja Heli Mutkala-Kähkönen.

Arviointikohteilla käytiin läpi PEFC-vaatimuksia

Ensimmäisellä kohteella mukaan liittyi paikallisia metsäalan toimijoita. Taimikonhoitokohteella päivän auditoija Rolf Arnkil seurasi metsurin työnjälkeä ja kyseli tältä kohteen toteutuksesta ja työsuhdeasioista.

Päivän toinen kohde oli korjuujäljen tarkastuskohde. Auditoinneissa tarkastetaan myös viranomaistarkastuksia ja luontolaadun arvioinnin kohteita, jotta voidaan arvioida eri lähteistä tulevan tiedonkeruun luotettavuutta. Suomen metsäkeskus oli tehnyt korjuujäljen tarkastuksen aiemmin tänä vuonna, ja Arnkil arvioi tätä toteutusta.

Kolmannen kohteen hakkuutyömaa sijoittui pohjavesialueelle. Pohjavesialueella hakkuita tehdessä tulee olla erityisen tarkka siitä missä polttoaineita säilytetään, ja tällä kohteella tämä oli tehty oikeaoppisesti. Viimeisellä kohteella tutustuttiin viime kesänä harvennettuun kohteeseen, jolla oli muinaismuistoja. PEFC-vaatimuksissa muinaismuistot tulee säilyttää metsätoimenpiteissä. Auditoija tarkasti kohteen käsittelyä ja totesi muinaismuistojen ominaispiirteiden säilyneen.

Rolf Arnkil kertoi sudenkuopilla: ”Muinaismuistokohteilla saa tehdä toimenpiteitä niin, että muinaismuistolain vaatimukset toteutuvat. Tällä kohteella on poistettu sudenkuopan päällä kasvaneet puut, jotta kohteen ominaispiirteet säilyvät.” Kuva: Aija Rahikainen

Kun retkeilyn osallistujat lähtivät paluukyydillä takaisin kotia kohti, niin auditoija jatkoi työpäiväänsä vielä muutamalle kohteelle. Seuraavana päivänä auditoinnit jatkuivat toimijakohtaisilla tarkastuksilla Lounais-Suomessa.