Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin kuulumisia

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin vuoden 2015 auditoinnit ovat miltei ohitse. Auditoinneissa ulkopuolinen tarkastaja selvittää kuinka PEFC-kriteerit ovat toteutuneet niin maastossa kuin toimistoissakin.

Auditoinnit toteutettiin tänä vuonna 13 alueella. Aluekohtaisesti PEFC-vaatimusten täyttymisessä on vaihtelua. Jollain alueella esimerkiksi kulotustavoitteet ovat täyttyneet, kun taas toisilla alueilla tavoitteesta on jääty selvästi jälkeen. Tänä vuonna auditoijalta on tullut kiitosta alueilla muun muassa PEFC-kriteereihin liittyvien koulutusten järjestämisestä, juurikäävän torjunnan riittävästä määrästä sekä lasten ja nuorten metsäosaamisen edistämistoiminnasta.

Jos auditoijat nostavat alueella havaitut PEFC-vaatimusten vastaiset toimet poikkeamiksi, niin niiden korjaamiseksi tehdään suunnitelma. Tänä vuonna poikkeamia on tullut alueilla mm. kulotuksesta, taimikonhoidosta ja työnantajavelvoitteista.

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) järjesti PEFC-metsäauditointien tutustumisretkeilyn Lounais-Suomessa. Auditointi oli Loimaan seudulla. Mukaan tutustumisretkelle osallistui eri tahoja, jotka ovat kiinnostuneita PEFC-sertifioinnista. Päivän auditointikohteina oli taimikonhoitokohde (metsuri töissä), korjuujäljen tarkastuskohde, käynnissä oleva hakkuutyömaa pohjavesialueella sekä keväällä harvennettu kohde, jolla oli muinaismuistoja. Päivän aikana osallistujille kerrottiin auditointiprosessista aina suunnittelusta korjaaviin toimenpiteisiin asti.

Uudet tuulet vuonna 2016

KMY ja PEFC Suomi järjestivät syksyllä PEFC-koulutusta muuttuvista PEFC-standardeista. Vauhdikkaan kierroksen aikana pidettiin kuusi suomenkielistä koulutusta ympäri Suomea ja yksi ruotsinkielinen koulutus Vaasassa. Koulutuksissa käsiteltiin alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin muutoksia vuodesta 2016 alkaen sekä uudistuneita PEFC-kriteereitä. Koulutukset tavoittivat laajan joukon metsäalan eri toimijoita.

PEFC-vaatimusten muutoksista keskustelua herättivät erityisesti metsänhoitotöiden laadun seuranta, säästöpuiden lukumäärän tuplaantuminen ja keskittäminen leimikkokohtaisesti sekä PEFC-sertifioinnin muuttuminen ensi vuodesta alkaen kiinteistökohtaiseksi. Myös alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin aluejaon muutoksesta keskusteltiin. Alueita tulee jatkossa olemaan viisi kappaletta ja aluejako perustuu maakuntajakoon.

Kajaanin PEFC-koulutuksessa keskusteltiin uusista PEFC-kriteereistä. Kuva: Auvo Kaivola

Seuraavassa on muutamia nostoja uusista PEFC-vaatimuksista. Säästöpuut ovat hakkuissa pysyvästi metsään jätettäviä puita, joiden tarkoituksena on lisätä metsäluonnon monimuotoisuutta. Jatkossa säästöpuita tulee jättää vähintään 10 kappaletta hehtaarille leimikkotasolla.

Uutena vaatimuksena on se, että yli 50 hehtaaria omistavalla metsänomistajalla on oltava ajantasainen metsävaratieto. Esimerkiksi Metsään.fi-palvelusta saatava tieto kattaa vaatimuksen tarvittavista tiedoista.

Vesistöjen suojakaistojen on oltava jatkossa ”vähintään 5–10 metriä”. Suojakaistan leveyteen vaikuttavat maaston muodot ja rannan kasvillisuus. PEFC-vaatimuksissa on kerrottu, mitä toimenpiteitä suojakaistoilla sallitaan ja mitä niillä ei saa tehdä.

Työntekijä- ja työnantajavelvoitteiden noudattaminen on jatkossakin erityisen tärkeää ja esimerkiksi työkykyä ylläpitävää toimintaa tulee tehdä niin pienissä kuin suurissakin organisaatioissa.

Vuotta 2016 koskevista alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin muutoksista tiedotetaan alueilla. Koska vuonna 2016 on luvassa muutoksia PEFC-vaatimuksissa, niin PEFC-sertifiointiin sitoutuneiden tahojen tiedottamiseen on panostettava. Tähän työhön tarvitaan jokaista, joka on mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa.