Poikkeamien määrä Länsi-Suomessa väheni

Länsi-Suomen auditoinnit teki tänä vuonna DNV (DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab). Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan sekä Lounais-Suomen alueilla tarkastettiin yhteensä lähes 40 toimijaa ja yli 100 maastokohdetta.

Edellisvuoden korjaavat toimenpiteet ovat johtaneet tavoiteltuihin tuloksiin muun muassa seuraavissa asioissa: Lounais-Suomessa kulotusmäärät ovat nousseet, Etelä-Pohjanmaalla kantokäsittelyä on tehty runsaasti ja Pirkanmaalla vesistöjen suojakaistat ovat olleet kunnossa.

Poikkeamia alueilta tuli yhteensä 15, mikä on vähiten viimeiseen viiteen vuoteen. Alueilta kaksi poikkeamaa nostettiin luokkaan vakava. Vakaviksi poikkeamiksi nousi kulotus Etelä-Pohjanmaalla ja taimikonhoito Lounais-Suomessa. PEFC-sertifiointiin sitoutumattomia yrityksiä ja yrittäjiä havaittiin tänä vuonna Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla.

Etelä-Pohjanmaalla poikkeamien määrä kasvoi viiteen edelliseen vuoteen verrattuna. Poikkeamia tuli energiapuunkorjuusta, kulotuksesta, vesistöjen suojakaistoista, kunnostusojitusten vesiensuojelusta, työturvallisuudesta, työnantajavelvoitteista sekä sertifiointiin sitoutumattomista yrittäjistä.

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin tiedonkeruussa hyödynnetään eri tarkastuksia, kuten Suomen metsäkeskuksen tekemää luontolaadun arviointia. Luontolaadun arvioinnin perusteella Etelä-Pohjanmaalla energiapuun korjuukohteille oli jätetty liian vähän latvusmassaa ja vesiensuojeluohjeita oli noudatettu alle 90 prosentilla kohteista. Luontolaadun arvioinnissa havaittiin kaksi kohdetta, joilla vesistöjen suojakaistat eivät täyttäneet vaatimuksia. Vesiensuojelun kunnostusojituskohteilla havaittiin puutteita mm. laskeutusaltaiden lietetilavuuksissa.

Metsureiden ensiapuvalmiuksia oli Etelä-Pohjanmaalla jäänyt tarkastamatta, ja lakisääteisten eläkemaksuvelvoitteiden hoitamista ei ollut kaikkien työntekijöiden kohdalla tarkastettu. Kulotus nostettiin luokkaan vakava, sillä kulotuksen tavoitepinta-alasta oli toteutunut vain 60 %.

Pirkanmaalla poikkeamia tuli viisi. Poikkeamia kirjattiin puustovaurioiden liian suuresta määrästä, vähäisestä taimikonhoidosta, työturvallisuuteen ja työnantajavelvollisuuksiin liittyvistä kriteereistä sekä sertifiointiin sitoutumattomista yrittäjistä.

Vaikka Pirkanmaalla kirjattiinkin poikkeama puuston terveyteen ja korjuujälkeen liittyvästi kriteeristä, niin vaurioiden määrä on Pirkanmaalla kuitenkin vähentynyt viime vuoteen verrattuna.

Taimikonhoidon määrien tilastoinnissa saattaa olla puutteita: Ilmoitetaanko kaikki alueella tehdyt taimikonhoidot tiedonkeruussa? Toimijoiden tulee yhdessä pohtia, miten taimikonhoitomääriä saadaan jatkossa nostettua.

Lakisääteisten työnantajavelvoitteiden tarkastuksissa havaittiin puutteita myös Pirkanmaalla.

Hakkuutyömaakohde pohjavesialueella osui auditointeihin Lounais-Suomessa. Kuva: Aija Rahikainen

Lounais-Suomessa poikkeamia kirjattiin kolme. Taimikonhoidosta kirjattiin vakava poikkeama ja kaksi muuta kirjattua poikkeamaa ovat sitkeästi Lounais-Suomea vaivanneita.

Kaksi muuta poikkeamaa tuli liiallisista korjuuvaurioista sekä työnantajavelvoitteiden laiminlyönnistä. Taimikonhoitoa oli Lounais-Suomessa tehty 49 % alueen tavoitteesta, kun kriteeri vaatii vähintään 60 % taimikonhoitoa.

Puunkorjuuvaurioita oli Lounais-Suomessa tullut liikaa. Puunkorjuuvaurioiden määrää tarkastellaan koko maakunnan alueella ja tiedot saadaan Suomen metsäkeskuksen tekemistä korjuujäljen tarkastuksista sekä auditointitarkastuksista.

Lounais-Suomessa muutamilta työntekijöiltä puuttui kirjallinen työsopimus.