Sosiaaliset vaatimukset hyvällä tasolla Rannikolla ja Ahvenanmaalla

Rannikon alueen auditoinneissa tarkastettiin yhteensä 11 toimijaa ja 43 maastokohdetta. Tarkastukset teki DNV (DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab). Rannikon auditoinneissa ilmeni kuusi poikkeamaa, joista yksikään ei noussut luokkaan vakava. Sidosryhmiltä pyydetyissä lausunnoissa ei havaittu PEFC-kriteerien vastaisia toimenpiteitä.

Juurikäävän torjuntaa oli tehty runsaasti – Rannikolla 94 % ja Ahvenanmaalla peräti 99 % riskikohteiden pinta-alasta. Työntekijöitä ja työnantajia koskeviin kriteereihin ei tullut juurikaan huomautettavaa ja tästä tuli kiitosta auditoijilta. Esimerkiksi eläkemaksuvelvoitteiden tarkistaminen oli parantunut selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Poikkeamia Rannikolle tuli liiallisista puunkorjuuvaurioista, energiapuun korjuukohteiden heikosta tasosta, Ahvenanmaan alhaisesta metsäsuunnitelmien tasosta, Rannikon taimikonhoitomääristä sekä vesiensuojelun puutteista. Ahvenanmaalle kirjattiin myös poikkeama uhanalaisen lajin elinpaikan riittämättömästä turvaamisesta.

Rannikon ja Ahvenanmaan tarkastuksissa sosiaaliset vaatimukset olivat kunnossa. Kuva: Aija Rahikainen

Rannikolla puunkorjuuvaurioita oli yli 4 % tarkastelujaksolta. Liiallisten puunkorjuuvaurioiden vuoksi tästä kriteeristä kirjattiin poikkeama. Rannikolla energiapuun korjuukohteista erinomaisiksi tai hyviksi arvioituja kohteita oli korjuualasta 86,3 %, eli kriteerien vaatima 90 % ei täyttynyt. Ahvenanmaalla metsäsuunnitelman kattavuus jäi 43 %:iin, eli vaatimus ei täyttynyt. Rannikolla oli jääty jälkeen taimikonhoidon tavoitetasosta. PEFC-kriteerien mukaan uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat tulee turvata. Ahvenanmaalla hakkuun yhteydessä ei ollut tarpeeksi huomioitu merikotkan pesäpuuta. Vesiensuojelutoimenpiteissä ja vesiensuojelusuunnitelmissa todettiin puutteita, mm. säästökaistojen leveyksissä ja lietekuoppien koossa.

Rannikolla ja Ahvenanmaalla on jo tehty korjaavien toimenpiteiden suunnitelma poikkeamien korjaamista varten.