Vuoden viimeiset auditoinnit olivat Pohjois-Suomessa

Vuoden viimeiset alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit olivat Pohjois-Suomessa. Tarkastettuja toimijoita Pohjois-Suomen kolmella alueella (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) oli yhteensä 30 ja tarkastettuja maastokohteita 79. Pohjois-Suomen auditoinnit teki DNV (DNV GL Business Assurance Oy Ab).

Korjaavien toimenpiteiden ansiosta Pohjois-Pohjanmaan kulotustavoite täyttyi tarkasteluajanjaksolla. Varsinaisten kulotusten määrä Pohjois-Pohjanmaalla oli kuitenkin vaatimaton, sillä suurin osa paloalasta oli metsäpalojen aiheuttamaa.

Vuonna 2014 Lappiin kirjattiin poikkeama kunnostusojituskohteiden vesiensuojelusta ja korjaavat toimenpiteet olivat selvästi tepsineet, sillä nyt vesiensuojelu kohteilla oli hyvällä mallilla. Kainuun alueella tarkastettiin useita hakkuisiin rajoittuvaa arvokasta elinympäristöä, joissa kohteiden ominaispiirteet olivat säilyneet.

Poikkeamien määrä oli viiden vuoden tarkastelujaksoon verrattuna keskitasoa. Poikkeamia kirjattiin Pohjois-Pohjanmaalle seitsemän, Kainuuseen kuusi ja Lappiin viisi.

Työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioissa on joka alueella parantamisen varaa, sillä jokaiselle alueelle kirjattiin tästä kriteeristä poikkeama: Korjuutyöohjeissa oli puutteita, kaikille ei ollut järjestetty työterveydenhuoltoa tai työhöntulotarkastusta ja ensiaputaitojen valmiuksissa oli puutteita.

Näillä kolmella alueella työnantajavelvoitteita ei ollut noudatettu täsmällisesti, sillä muun muassa kirjallisia työsopimuksia puuttui ja eläkemaksuvelvoitteiden tarkistaminen oli joidenkin työntekijöiden kohdalla jäänyt tekemättä. Työnantajavelvoitteista kirjattiinkin joka alueelle poikkeama.

Pohjois-Pohjanmaalle poikkeamia tuli lisäksi seuraavista kriteereistä. Yksi metsänomistaja oli laiminlyönyt metsän uudistamisvelvoitetta, mikä johti poikkeamaan lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa.

Sisäisessä tiedonkeruussa kävi ilmi, että energiapuun korjuussa latvusmassaa oli jätetty hakkuukohteille PEFC:n vaatimustasoa vähemmän.

DNV:n maastotarkastuksissa havaittiin, että luonnontilaiselle suolle oli kaivettu ojaa maanmuokkauksen yhteydessä. Kunnostusojituskohteiden vesiensuojelusuunnitelmista sekä itse toteutuksesta löytyi puutteita.

Pohjois-Pohjanmaalta löytyi myös joukko sertifiointiin sitoutumattomia toimijoita.

Kainuun alueen KEMERA-tarkastuksissa ilmeni, että kahdella kunnostusojituskohteella ojia oli perattu kitu- tai joutomaalla. Tästä kirjattiin poikkeama suoluontoa säilytetään -kriteeriin.

Kulotustavoitteesta jäätiin Kainuussa selvästi taakse ja se säilyi tänäkin vuonna vakavana poikkeamana.

Luontolaadun arviointitarkastuksissa havaittiin puutteellinen suojakaista maanmuokkauskohteella, joka rajoittuu vesistöön. Poikkeama kirjattiin myös kunnostusojituskohteiden vesiensuojelutoimenpiteistä, joissa oli huomautettavaa.

Lapissa taimikonhoidon määrät olivat jääneet alle vaatimustason, mikä johti poikkeamaan.

Luontolaadun arviointitarkastuksissa havaittiin kohde, jolla oli puutteellinen suojakaista. Maastotarkastuskohteilla suojakaistojen leveys sen sijaan oli erittäin hyvä.

Lappiin kirjattiin viides poikkeama sertifiointiin sitoutumattomista toimijoista.