Kaakossa auditoinnit ohi – korjaavien toimenpiteiden suunnitelma työn alla

Syyskuu toi tullessaan kaakkoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen auditoinnit, jotka suoritti DNV. Auditoinneissa tarkasteltiin uusien PEFC FI 2014 -standardien noudattamista.

Tänä vuonna tarkasteltavat alueet olivat viimevuotisia alueita suurempia. Vielä viime vuonna Etelä-Savo ja Kaakkois-Suomi tarkastettiin omina kokonaisuuksina.

Uudet standardit ovat oppimisen paikka

Uusien standardien voimaantulon myötä on PEFC-sertifiointiin sitoutuneilla tahoilla ollut organisaation sisäisen toiminnan tarkastelun paikka. Kun vaatimukset uudistuvat, on toimijoiden uudistuttava niiden mukana.

KMY oli alueen ensimmäinen tarkastettava organisaatio. KMY:n tarkastuksen yhteydessä käytiin perusteellisesti läpi PEFC FI 1001:2014 -standardi.

Uudessa standardissa on entistä tarkempia vaatimuksia sertifikaattien haltijoille. Auditoija löysi korjattavaa KMY:n menettelytavoista ja sisäisen seurannan ohjelmasta. Toiminnan sisäistä tarkastelua varten tehdyssä sisäisessä tiedonkeruussa on myös kehitettävää. Tästä kirjattiin poikkeama.

PEFC FI 1001:2014 -standardista tuli toinen poikkeama koskien PEFC-sertifiointiin sitoutumattomia urakoitsijoita.

Tarkastuksen kohteeksi osuneen metsänhoitoyhdistys Kaakon toiminnanjohtaja Jarmo Haimila toteaa: ”Tarkastamme kaikkien urakoitsijoidemme sitoutumisen PEFC-sertifiointiin ennen sopimuksen tekoa, ja meidän urakoitsijoidemme osalta sitoutuminen oli kunnossa.”

Uusien kriteerien noudattamisessa petrattavaa

PEFC 1002:2014 -standardiin kirjattiin kymmenen lievää poikkeamaa.

Tarkastuksissa havaittiin, että kaikilla yli 50 hehtaarin tiloilla ei ole käytössä ajantasaista metsävaratietoa. Metsään.fi-palvelu täyttää kriteerin vaatimuksen, mutta palvelu ei ole vielä täysin kattava. Kriteeristä kirjattiin poikkeama.

Kriteeri viisi vaatii metsänomistajan ja toimijan välisiin metsäpalvelusopimuksiin kirjauksen toimijan tekemästä laadunseurannasta. Kirjaus puuttui muutamalta tarkastukseen osuneelta toimijalta, ja siitä tuli poikkeama.

Poikkeamia sisäisen tiedonkeruun perusteella

Vähintään 90-prosenttia energiapuunkorjuukohteista tulee olla tunnuslukujen perusteella arvioituina hyviä tai erinomaisia. Sisäisessä tiedonkeruussa tuli ilmi, että Suomen metsäkeskuksen tarkastamista energiapuunkorjuukohteista 89-prosenttia oli säilynyt hyvinä tai erinomaisina. Auditoija kirjasi tästä poikkeaman. Myös maastotarkastuksissa energiapuunkorjuun toteutuksessa havaittiin vaihtelevuutta.

Sisäisessä tiedonkeruussa tuli ilmi yksi PEFC-sertifioinnin erityinen 10C-kohde, jolla ominaispiirteet olivat säilyneet alle hyväksytyn tason, minkä vuoksi kriteeristä kirjattiin poikkeama. Maastotarkastuksissa tarkastettujen elinympäristöjen ominaispiirteet olivat puolestaan säilyneet hyvin, ja kohteiden rajaus hakkuiden ulkopuolelle oli onnistunut.

Suojakaistoja tarkistettiin toimijoiden itse tehdyissä tarkastuksissa ja auditointien maastotarkastuksissa yhteensä 80:llä kohteella. Sisäisessä tiedonkeruussa löydettiin kaksi kohdetta, joilla oli puutteellinen suojakaista. Tästä kirjattiin poikkeama.

Suojakaistan tarkastelua maastokohteella. Kuva: Aija Tapio


Maastotarkastuksissa tarkastettiin 12 vesistöihin rajautuvaa kohdetta, joilla vesiensuojelutoimenpiteet oli puolestaan toteutettu erinomaisesti: suojakaistat olivat riittävän leveitä, niille oli jätetty runsaasti puustoa ja maanpinta oli säilynyt rikkoutumattomana.

Kulotusmäärä jäi alle tavoitteen

Uusissa PEFC-kriteereissä kulotusvaatimus on muuttunut aiemmasta hehtaaritavoitteesta nykyiseen kappaletavoitteeseen. Kaakkoisen alueen kulotustavoite oli seitsemän kulotusta vuodessa. Tavoitteesta jäätiin kauas, sillä kulotuksia oli tehty vain kaksi.

Maastotarkastuksissa osalla kohteista havaittiin vaatimusta alhaisempi määrä säästöpuita, ja yhdellä kohteella säästöpuuryhmän alikasvosta oli raivattu. Tästä kirjattiin poikkeama.

Metsä Group oli yksi tarkastettavista organisaatioista. ”Säästöpuukriteerin muutos oli melkoinen, mutta siitä huolimatta saimme sen hyvin hallintaan. Haasteita on siinä, kuinka varmistetaan tiedonkulku aina ketjun viimeiseen lenkkiin asti”, kertoo operaatiopäällikkö Jarmo Pulkkinen.

Säästöpuita tulee olla leimikkotasolla keskityttynä vähintään 10 kappaletta hehtaarilla. Kuva: Aija Tapio

Poikkeama kirjataan koko alueelle

Kriteeristä 22 kirjattiin poikkeama, sillä tarkastuksissa havaittiin puutteita lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman puuttumisessa sekä metsurien ensiapuvälineissä.

Kaikki toimijat eivät olleet tehneet mm. tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä, ja näin ollen kriteeristä 24 tuli poikkeama. 

Työntekijöiden osaamisen varmistamisessa oli puutteita esimerkiksi riittämättömän koulutuksen ja ohjeistuksen osalta, ja näin ollen kriteeristä tuli poikkeama. Vaikka poikkeama kirjataankin koko aluetta koskevaksi, niin joukkoon mahtuu myös lukuisia toimijoita, joilla asiat ovat kunnossa.

Lappeenrannan kaupunki oli yksi auditointiin osuneista toimijoista. Metsätalouspäällikkö Risto Laukas kommentoi: ”Meidän organisaatiomme koulutus ja ohjeistus uusista PEFC-vaatimuksista sai auditoijalta kiitosta.”

Laukas näkee PEFC-sertifioinnilla hyötyjä organisaation toiminnan kehittämisessä, sillä PEFC-sertifioinnin myötä organisaation toimintaa tulee tarkasteltua laajalti.

Korjaavien toimenpiteiden suunnitelma työn alla

Jos auditoinneissa havaitaan poikkeamia, niiden korjaamiseksi tehdään toimintasuunnitelma, jonka laatii alueen metsäsertifiointitoimikunta.

Kaakkoinen metsäsertifiointitoimikunta on jo ryhtynyt laatimaan korjaavien toimenpiteiden suunnitelmaa, jonka on oltava valmis viimeistään joulukuun lopussa.