Vuoden ensimmäiset auditoinnit olivat pohjoisella PEFC-alueella

Auditointikierros alkoi elokuussa Pohjois-Suomesta, jossa alueelle valikoituneen sertifiointiyrityksen, Inspectan, tarkastuksiin osui kymmeniä toimijoita, urakoitsijoita ja metsänomistajien metsiä.

Standardista PEFC FI 1001:2014 löytyi muutama huomautettava asia, josta kirjattiin poikkeama. KMY:n menettelytapojen kuvausta ei ole vielä toimitettu PEFC Suomelle, ja urakoitsijoiden sitoutumista PEFC-sertifiointiin ei ole varmistettu kattavasti.

Uusien vaatimusten käyttöönotto vaatii vielä tiedotusta ja opastusta. Toimijoilla ei ole kattavasti käytössään laadunseurantaa työn laadun varmistamiseksi metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvissä töissä. Kirjaus laadunseurannan järjestämisestä puuttui myös metsäpalvelusopimuksista.

Juurikäävän torjunta tullut lakiin

Juurikäävän torjunnan tultua lainsäädäntöön, tarkastellaan torjuntaa jatkossa myös lainsäädäntöön peilaten. Torjunnan toteutunut osuus oli Pohjois-Suomessa vuonna 2015 vain 60 %, mikä johtunee siitä, että aiemmin juurikäävän torjunnan riskialue ei ole ulottunut pohjoiselle PEFC-alueelle. Kriteerin toteutumisessa on siis kirimistä.

Työn tilaajilla ei myös ollut kattavasti suosituksia hakkuutyötä haittaavan alikasvoksen raivauksesta ennen hakkuuta. Näin ollen kriteeristä tuli poikkeama.

Kriteerin vaatimustaso taimikonhoitotöille on 60 % alueen taimikonhoitotarpeesta. Toteutunut taimikonhoito oli vain 53 % tavoitteesta, mikä johti poikkeamaan.

Maastossa kaikki kunnossa, paperilla ei

Maastotarkastuksissa ei havaittu, että uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat olisivat vaarantuneet metsätalouden toimenpiteissä. Kriteerin vaatimuksiin kuuluu ottaa käyttöön Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toimintamalli, ja osalla tietoja toimittaneista organisaatioista tämä toimintamalli ei ollut käytössä. Maastossa kaikki oli kunnossa, mutta paperilla ei. Auditoija kirjasi tästä poikkeaman.

Kulotusten määrä jäi vuonna 2015 alle tavoitteen, joka oli 14 kappaletta kulotuksia tai säästöpuuryhmien polttoja. Pohjoisella PEFC-alueella oli tehty viime vuonna 12 kulotusta alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin sitoutuneilla mailla.

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin tiedonkeruussa hyödynnetään eri tarkastuksia, kuten Suomen metsäkeskuksen tekemää luontolaadun arviointia. Vuoden 2015 luontolaadun tarkastuksissa tarkastettiin pohjoisella PEFC-alueella useita kymmeniä vesistöihin rajautuvia hakkuukohteita. Näistä yhdeksällä kohteella suojakaistat eivät olleet säilyneet kriteerin vaatimusten mukaisesti. Vaikka maastokohteilla vesiensuojelu ja vesistöjen suojakaistat olivat kunnossa, niin luontolaadun arvioinnin tulosten perusteella tästä tuli kuitenkin poikkeama.

Maastotarkastuksissa vesiensuojelusta oli huolehdittu oikeaoppisesti. Kuva: Aija Tapio

Työnantajavaatimusten osalta petrattava

Maastotarkastuksissa ilmeni, että työmailla työskenteleviltä ei ole kattavasti varmistettu riittävää ensiapuvalmiutta. Työturvallisuusohjeissa oli myös puutteita. Lisäksi toimijat eivät olleet järjestäneet kattavasti työkykyä ylläpitävää toimintaa. Näiden puutteiden vuoksi, kriteeristä 22 kirjattiin poikkeama.

Maastotarkastuksissa tuli kuitenkin esille myös toimijoita, joilla työturvallisuuteen oli kiinnitetty erityistä huomiota. Esimerkiksi eräällä toimijalla on käytössä kännykän WhatsApp-sovellus, jolla he pyytävät urakoitsijoita ilmoittamaan sijaintinsa aina työmaalle mentäessä ja välittämään vielä viestin, kun he lopettavat päivän työt.

Urakoitsijoita voi pyytää ilmoittamaan WhatsApp-sovelluksella, kun he menevät työmaalle ja poistuvat sieltä. Kuva: Aija Tapio

Poikkeamat kirjattiin myös kriteereistä 23 ja 24, koska maastotarkastuksissa ilmeni, että alihankintaketjuissa ei ole kattavasti tehty kirjallisia työsopimuksia. Lisäksi joidenkin toimijoiden osalta urakoitsijoiden verovelkatietoja ei ole tarkistettu vuosittain.

Kiinteiden muinaisjäännösten säilyttäminen metsätalouden toimenpiteissä on nostettu uudessa standardissa omaksi kriteerikseen. Museoviraston lausunnosta kävi ilmi, että Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla oli havaittu kiinteiden muinaisjäännösten vaarantumista metsätalouden toimenpiteissä. Tämän vuoksi kriteeristä tuli poikkeama.


Lisätietoja
Aija Tapio, sertifiointiasiamies, Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry, aija.tapio@kestavametsa.fi
Markku Ekdahl, puheenjohtaja, Pohjois-Suomen metsäsertifiointitoimikunta, MTK ry, markku.ekdahl@mtk.fi