Läntisellä PEFC-alueella korjuujäljen taso parantunut

Tampereella pidettiin marraskuun alussa läntisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen auditointien loppukokous, jossa Inspectan pääarvioija Olli Eeronheimo kertoi metsäsertifiointitoimikunnalle auditointien tuloksista.

Poikkeamia alueelle kirjattiin yhteensä yhdeksän, joista yksi kohdistui standardiin PEFC FI 1001:2014.

Onnistumisia läntisellä alueella

Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastusten tulokset olivat hyvät kasvatushakkuiden puusto- ja maastovaurioiden osalta. Vaurioita sallitaan enintään viidessä prosentissa kasvamaan jätetyistä puista tai ajourien pituudesta. Aikaisemmin raja oli neljä prosenttia. Vuonna 2015 tulokset olivat parantuneet niin paljon, että aikaisempienkin kriteerien vaatimus olisi täytetty. Myös juurikäävän torjuntamäärät riskihakkuissa olivat vaaditulla tasolla.

Kohteen työmaamerkintä kohdillaan. Kuva: Heli Mutkala-Kähkönen

Tarkastuksissa havaittiin, että suojelualueiden, Natura 2000-alueiden, lakikohteiden tai PEFC-sertifioinnin erityisten 10 C-kohteiden suojeluarvoja tai ominaispiirteitä ei ole läntisellä alueella vaarannettu tai heikennetty metsätalouden toimenpiteissä.

Maastossa ulkoiset arvioijat kävivät tarkastamassa useita vesistöihin rajautuvia kohteita, joista saatiin hyvää palautetta. Eräälläkin kohteella sijaitseva puro oli huomioitu erinomaisesti hakkuun yhteydessä.

Paperit kuntoon

KMY:n pyytämistä lausunnoista kävi ilmi yksi työlainsäädäntöön liittyvä tuomio, jonka perusteella kriteeriin yksi tuli poikkeama.

Uusi metsänhoitotöiden laadunseuranta -kriteeri vaatii läntiselläkin alueella panostusta. Laadunseuranta kriteerin vaatimissa metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvissä työlajeissa ei ole toimijoilla kattavasti käytössä. Muutamilta toimijoilta puuttui myös metsäpalvelusopimuksista kirjaus laadunseurannasta.

Paperiasioissa on petrattavaa myös kriteerin 12 osalta, sillä Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toimintamallia ei ole otettu kattavasti käyttöön.

Puuston terveydestä huolehditaan -kriteeriin kirjattiin positiivisista tarkastustuloksista huolimatta poikkeama, sillä tiedonkeruussa ilmeni, että työn tilaajilla ei ole kattavasti suosituksia hakkuutyötä haittaavan alikasvoksen raivauksesta ennen hakkuuta.

Kulotuksia ja säästöpuuryhmien polttoja lisättävä

Kulotusmäärät läntisellä alueella jäivät kauas tavoitteesta, ja tämän suhteen on tehtävä töitä. Kulotuskriteeriin sisältyvät myös säästöpuuryhmien poltot, joita suositellaankin tehtävän varsinaisten kulotusten rinnalla.

Säästöpuuryhmien polttoilla voidaan lisätä metsäpaloista ja palon vaurioittamasta puuaineksesta riippuvaisen lajiston elinympäristöjä. Kuva: Aija Tapio

Työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja tasa-arvosta huolehtimisessa havaittiin puutteita, jotka on korjattava.

Keski-Pohjanmaalla oli tullut vastaan tapaus, jossa maanmuokkauksen yhteydessä oli vaurioitettu kiinteää muinaisjäännöstä. Tapaus kävi ilmi Museoviraston lausunnosta.

Läntinen metsäsertifiointitoimikunta on ryhtynyt tekemään suunnitelmaa havaittujen poikkeamien korjaamiseksi.


Lisätietoja

Aija Tapio, sertifiointiasiamies, Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry, aija.tapio@kestavametsa.fi

Heli Mutkala-Kähkönen, puheenjohtaja, läntinen metsäsertifiointitoimikunta, MTK ry, heli.mutkala-kahkonen@mtk.fi