Sertifiointitarkastukset toivat esille petrattavaa itäisellä alueella

Itäisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen arvioinneissa havaittiin, että metsätoimijoilla on pientä korjattavaa erinäisissä asioissa. Itäinen alue käsittää Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan. Näillä alueilla tarkastettiin tänä syksynä useita kymmeniä organisaatioita ja maastokohteita.

Vuosittaisessa arvioinnissa löytyi 13 lievää poikkeamaa. Lisäksi uusi organisointitapa aiheutti yhden huomautuksen standardiin PEFC FI 1001:2014. Vakavia poikkeamia tarkastuksissa ei todettu. Alueen kokoon suhteutettuna huomautusten määrä ei ole hälyttävä. Sertifiointiin sitoutuneiden metsänomistajien metsäala alueella on 2,5 miljoonaa hehtaaria.

Heti korjattavissa olevat puutteet laitetaan kuntoon välittömästi. Pitempikestoisissa asioissa toimijoille ja urakoitsijoille annetaan koulutusta tai uusitaan ohjeistuksia ja suosituksia.

Huomiota kiinnitettävä vesistöihin ja säästöpuihin

Koska itäisellä alueella on runsaasti vesistöjä, on toiminnassa kiinnitettävä erityistä huomiota suojakaistoihin ja niiden käsittelyyn. Maaston muoto sekä kasvillisuus määrittelevät suojakaistan leveyden. Myös maanmuokkaukseen liittyvissä vesiensuojelutoimenpiteissä oli jonkin verran huomautettavaa.

Hakkuun yhteydessä säästettävien puiden määrävaatimus on kasvanut ja tiukentunut. Kun aiemmin säästöpuita tuli jättää aluetasolla mitattuna 5 kappaletta hehtaarilla, on niitä nykyisin jätettävä jokaiselle leimikolle vähintään 10 kappaletta hehtaaria kohden. Tämä vaatimus ei kaikilta osin täyttynyt, joten siinä on vielä neuvonta- ja koulutustarvetta.

Inspectan arvioija Klaus Yrjönen (keskellä) tutustui hakkuun ohjeisiin ja koneen turvavarusteisiin huoltotauon aikana Mhy Karstula-Kyyjärven työmaalla. Kuva: Jukka Hujala

Huomautuksista osa liittyi metsätalouden organisaatioiden lakisääteisiin asioihin. Ensiapu- ja kasviensuojelukoulutusta ei ollut järjestetty kattavasti. Auditoinneissa havaittiin yksi tapaus, jossa ylitöiden määrä oli ylittänyt lakisääteisen tason. Alueella oli myös ilmoitettu tapauksesta, jossa metsänkäyttöilmoitus oli jäänyt tekemättä.

Lisäksi tarkastuksissa havaittiin puutteita muinaismuistokohteen, sertifioinnin tarkoittaman avainbiotoopin sekä uhanalaisen lajin elinpiirin käsittelyssä.

Lisätietoja

Aija Tapio, sertifiointiasiamies, Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry, aija.tapio@kestavametsa.fi

Jukka Hujala, puheenjohtaja, itäinen metsäsertifiointitoimikunta, MTK ry, jukka.hujala@mtk.fi