Oman toiminnan tarkastusta tehtävä eteläisellä alueella

Eteläisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen ulkopuoliset tarkastukset, auditoinnit, ulottuivat Ahvenanmaalta Lahteen ja aina Pohjanmaan rannikolle asti.  

Ulkopuolisia tarkastuksia tehdään niin toimistoissa kuin maastossakin. Auditoijat kirjaavat kriteerien vastaisesta toiminnasta poikkeaman.

Uusien vaatimusten noudattamisessa huomautettavaa

Nyt kun kaikkien PEFC-ryhmäsertifiointialueiden auditoinnit ovat ohi, on todettava, että jokaisella alueella on vielä koulutustarvetta uusien PEFC-vaatimusten osalta.

Parantamisen varaa löytyy muun muassa metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvien työlajien laadunseurannassa, uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toimintamallin käyttöönotossa ja säästöpuumäärän tuplaantumisessa ja leimikkokohtaisessa keskittämisessä.

Uusien vaatimusten osalta eteläisellä alueella kirjattiin poikkeama metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvien työlajien laadunseurannasta, joka ei ole kattavasti käytössä. Vaatimuksessa mainitaan myös, että laadunseurannasta on oltava merkintä metsänomistajan ja palveluntarjoajan välisessä metsäpalvelusopimuksessa.

Ahvenanmaalla hakkuukohteelle oli jätetty riittävästi säästöpuita. Kaikilla eteläisen alueen tarkastuskohteilla vaatimus ei kuitenkaan täyttynyt. Kuva: Aija Tapio

Päivitetty säästöpuuvaatimus ei ole vielä lyönyt läpi eteläisellä alueella. Arvioijat kaipaavat tietoa kasvatushakkuukohteiden säästöpuiden sijainnista, joten tämän tiedon on jatkossa löydyttävä. Säästöpuita oli havaittu metsäkeskuksen tekemässä luontolaadun arvioinnissa liian vähän, eli alle 10 säästö- tai lahopuuta hehtaarilla.

Työturvallisuudesta on huolehdittava

Energiapuun korjuukohteilla oli puutteita, minkä vuoksi ulkopuolinen arvioija kirjasi poikkeaman. Kohteilla arvioitiin korjuukohteiden valintaa, uudistushakkuualoille jätettävän biomassan määrää, säästö- ja lahopuiden turvaamista ja vesiensuojelutoimenpiteitä.

PEFC-sertifioinnissa on vaatimus vesiensuojelusta ojituskohteilla. Eteläisen alueen maastoarvioinneissa havaittiin, että maanmuokkauksen yhteydessä ei ole huolehdittu riittävästi vesiensuojelusta. 

Tarkastuksissa ilmeni, että työnantajaa koskevissa PEFC-vaatimuksissa on ollut puutteita. Työntekijöiden ammatillista osaamista on ylläpidettävä ja kehitettävä työsuhteen aikana, ja tästä ei ollut kaikkialla huolehdittu.

Maastossa arvioijat haastattelivat työntekijöitä, joiden kertomusten perusteella huomattiin, että työmailla ei ole kattavaa ensiapuvalmiutta eikä työntekijöiden työterveyshuoltoa ole hoidettu.

Työturvallisuuteen liittyvästä kriteeristä kirjattiin tänä vuonna jokaiselle alueelle poikkeama, joten kaikkien PEFC-sertifioinnissa mukana olevien on syytä tarkastaa, onko oman organisaation työturvallisuusasiat kunnossa.

Lisätietoja

Aija Tapio, sertifiointiasiamies, Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry, aija.tapio(at)kestavametsa.fi


Stefan Borgman, puheenjohtaja, eteläinen metsäsertifiointitoimikunta, MTK/SLC, stefan.borgman(at)revir.org