Metsänhoitotöiden laatua on seurattava

Vuonna 2016 käyttöön otetuissa PEFC-kriteereissä on vaatimuksena varmistaa metsänhoitotöiden laatu (PEFC FI 1002:2014, kriteeri 5).

Metsänomistajille metsäpalveluita tarjoavilla toimijoilla on oltava käytössään laadunseuranta, jolla varmistetaan työn laadun olevan asetettujen vaatimusten mukaista.

Seurattavina metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvät työlajit

Kriteerin tarkoittamia laadunseurantaa vaativia metsänhoitotöitä ovat maanmuokkaus, kylvö, istutus, taimikon varhaisperkaus ja taimikonharvennus.

Laadunseuranta on oltava käytössä niin metsänomistajille metsäpalveluita tarjoavilla toimijoilla kuin metsää omistaville organisaatioille palveluita tuottavilla yksiköillä, kuten kaupunkien metsäosastoilla.

Laadunseuranta on menettelytapa, jolla osoitetaan työn laadun vastaavan sille asetettuja vaatimuksia. Laadunseuranta voi olla työn toteuttajan tekemää omavalvontaa tai ulkopuolisen toteuttajan tekemää seurantaa.

Laadunseurannasta kirjaus sopimuksiin

Laadunseurannasta on oltava kirjaus metsänomistajan sekä palveluntarjoajan välisissä sopimuksissa. PEFC Suomen tarkennuksen (28.2.2017) mukaan kirjaus on oltava myös urakoitsijan ja aliurakoitsijan välisissä sopimuksissa.

Kirjaus laadunseurannasta voi olla toimijoiden välisessä puitesopimuksessa. Jos kirjaus puuttuu puitesopimuksesta, niin se sisällytetään pidempiaikaisiin tai työmaakohtaisiin metsänuudistamisen ja taimikonhoidon sopimuksiin.