Kaakossa korjaavat toimenpiteet tehonneet

Toukokuussa kaakkoisella PEFC-ryhmäsertifiointialueella käynnistyneiden vuositarkastusten tulokset on saatu. Tarkastukset kohdistuivat alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin sitoutuneisiin metsänomistajiin, yrityksiin ja yrittäjiin.

Positiivisia havaintoja tuli tänä vuonna useita, ja korjaavat toimenpiteet ovat tehonneet, sillä seitsemän viime vuonna poikkeaman aiheuttanutta kriteeriä oli nyt kunnossa.

Maasto- ja puustovaurioita oli niin sisäisen tiedonkeruun kuin maastotarkastusten perusteella vähän. Metsäalasta oli kerrottu runsaasti lapsille, nuorille ja varhaiskasvattajille. Alueella oli myös järjestetty tapahtumia metsästysorganisaatioiden kanssa.

Lieviä poikkeamia alueelle tuli seitsemästä kriteeristä. Yksi poikkeama kirjattiin PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat -standardiin, sillä kaikki metsätöissä käytetyt yritykset eivät olleet sitoutuneet PEFC-vaatimuksiin.

Lisää kulotuksia ja polttoja

Metsäsertifioinnin vaatimukset eivät kaakossa täyttyneet kuuden kriteerin osalta. Metsänhoitotöiden laadunseuranta ei ole vielä kaikilla toimijoilla kattavasti käytössä, ja siitä tuli poikkeama.

Istutus on yksi laadunseurantaa vaativista työlajeista. Kuvan kohteella laadunseuranta oli järjestetty. Kuva: Suvi Kokkola

Kulotusten ja polttojen lukumäärä jäi vuonna 2016 alle tavoitetason, joten kriteeristä kirjattiin poikkeama. Kaakkoinen metsäsertifiointitoimikunta on tehnyt tälle vuodelle kulotussuunnitelman, jonka toteutumista seurataan toimikunnassa.

Vesiensuojeluun on panostettava

Vesiensuojeluun liittyviin toimenpiteisiin on panostettava, sillä niistä löytyi kolmen kriteerin osalta poikkeavia havaintoja.

Ensimmäinen poikkeama kirjattiin vesistöjen puutteellisista suojakaistoista. Vesistöjen suojakaistoilla on kiinnitettävä erityistä huomiota rantakaistojen käsittelyyn. Arvioinneissa tuli myös esiin yksi kohde, jossa suojakaistalla oli virheellisesti käytetty ureaa havupuukantojen käsittelyssä.

Vesiensuojeluasioissa myös kunnostusojitus- ja ojitusmätästyskohteilla on puutteita, ja siitä tulikin poikkeama. Kehitettävää on erityisesti vesiensuojelusuunnitelmien noudattamisessa, sillä havaintojen perusteella toteutus poikkeaa usein suunnitelmasta.

Yhden havainnon perusteella kirjattiin myös poikkeama kriteeriin 19, joka koskee pohjavesialueiden vesiensuojelua. Tarkastuksissa tuli esille, että eräällä toimijalla ei ollut käytössä pohjavesialueiden sijaintitietoja.

Työnantajavaatimusten noudattaminen hyvällä tolalla

Tämän vuoden tarkastuksissa tuli yksittäisiä havaintoja työnantajavaatimuksiin (kriteerit 21-23) liittyen, mutta pääosin asiat olivat kuitenkin kunnossa. Työn ohjeistus, työterveyshuollon järjestäminen ja työnantajavelvoitteiden noudattaminen olivat hyvällä tolalla.

Metsätyöpalveluiden hankintakäytännöissä oli kuitenkin poikkeamaan johtaneita puutteita, sillä veromaksujen tarkastamisessa ja hankintamenetelmien kuvauksissa löytyi huomautettavaa.

 

Lisätietoja

Aija Tapio, sertifiointiasiamies, Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry, aija.tapio@kestavametsa.fi

Jukka Hujala, puheenjohtaja, kaakkoinen metsäsertifiointitoimikunta, jukka.hujala@mtk.fi