Tuhansien suojakaistojen maa

Suomi on tuhansien järvien maa. Järvien lisäksi meillä on lampia, jokia ja puroja, merta unohtamatta. Näiden tuhansien vesistökohteiden viereen rajautuu metsätiloja, joilla metsien käsittelyyn liittyy erityisiä huomioitavia seikkoja.

PEFC-sertifioiduissa metsissä täytyy jättää vesistöjen ja lähteiden varsille vähintään 5–10 metrin levyinen suojakaista, jolla säilytetään kerroksellinen kasvillisuus (PEFC FI 1002:2014, kriteeri 17). Suojakaistan tehtävänä on sitoa kiintoaineita sekä ravinteita, jotta ne eivät pääse valumaan vesistöihin.

Rantaan ulottuvalla hakkuukohteella on jätetty vaatimukset täyttävä suojakaista. Kuva: Aija Tapio

Suojakaistan leveyden määrittelevät rantakaistan maaston muoto sekä kasvillisuus. Rannan ollessa jyrkkä ja vähäpuustoinen ja maalajin ollessa hienojakoinen, tulee suojakaistan olla vähintään 10 metriä, jotta vältetään kiintoaineiden ja ravinteiden huuhtoutuminen vesistöön. Puusto ja kasvillisuus rantakaistalla tehostavat ravinteiden pidätystä, ja juuristo vähentää eroosiota.

Puuston poiminta sallittua

Suojakaistoilta voi poimia puita, kuitenkin niin, että pensaskerrosta ja pienikokoista puustoa säilytetään. Käsiteltävän kohteen rajoittuessa vesistöön, suositellaan säästöpuut jätettäväksi suojakaistalle. Säästö- ja lahopuita ei kuitenkaan poimita, vaan ne täytyy jättää paikoilleen.

Puustoa poimiessa täytyy olla huolellinen, sillä toimenpide ei saa rikkoa maanpintaa. Suojakaistan pituudesta yli 90 prosentilla maanpinnan täytyy säilyä rikkoutumattomana ja kasvillisuuden kerroksellisena, jotta PEFC-vaatimus täyttyy.

Rajoituksia suojakaistoilla

Suojakaistoilla ei saa tehdä kaikkia toimenpiteitä. Kantojen korjuu, lannoitus, pensaskerroksen kasvillisuuden raivaus sekä kemiallinen torjunta kasvinsuojeluaineilla on kiellettyä. Latvusmassan jättämistä suojakaistoille on vältettävä.

Hakkuussa on jätetty puron varteen suojakaistaksi 5 metriä, vaikka jyrkän rinteen vuoksi sen olisi oltava vähintään 10 metriä. Tällä varmistetaan myös, ettei maanmuokkausta tehdä liian lähellä puroa. Kuva: Aija Tapio

Myös maanmuokkaus on kiellettyä suojakaistalla. Tarkastuksissa havaitaan monesti, että hakkuutöiden aikana suojakaista säilyy vaatimusten mukaisena, mutta maanmuokkauksessa sattuu virheitä. Yksi selittävä tekijä on, että ohjeistus suojakaistojen käsittelystä ei välity maanmuokkaajalle asti. Tiedonkulkuun onkin kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta vältytään vahingoilta maanmuokkauksen yhteydessä.