Kaakon sertifikaatille jatkoa: Metsäsertifiointi edistää hiilinielun säilymistä

Kaakkoinen alue sai PEFC-ryhmäsertifikaatilleen jatkoa. Ulkoinen arvioija, DNV GL, totesi viime viikolla Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson metsien hoidon ja käytön vaatimusten mukaiseksi. Sertifikaatti osoittaa, että metsätaloutta harjoitetaan kestävästi ja suomalaisten ympäristötavoitteiden mukaisesti.

Alueen maastoarvioinnit olivat kesäkuussa. Tarkastuksissa todettiin seitsemän lievää poikkeamaa, joiden johdosta metsäalan yrityksissä on jo tehty korjaavia toimenpiteitä.

Puutteet eivät olleet suuria. Yksittäistapaukset koskivat mm. ojituksen vesiensuojelusuunnitelmaa, vesistöjen suojakaistaa, metsänhoitotöiden laadun varmistusta, kulotusten määrää sekä sertifiointiin sitoutumattomien yritysten käyttöä.

Alueellisen sertifioinnin piirissä on kaakkoisella alueella 1,4 miljoonaa metsähehtaaria. Mukana ovat myös lähes kaikki metsätalouden toimijat.

Metsäsertifiointi osa ilmastopolitiikkaa

Metsien säilyttäminen hiilinieluna on yksi PEFC-sertifioinnin vaatimus. Alueen metsien hakkuut mitoitetaan kestävän hakkuumäärän mukaan.

Suomen metsien sertifiointi alkoi parikymmentä vuotta sitten eikä hiilinielutavoite ole ollut yhtenäkään vuonna uhattuna; itse asiassa metsiä voisi hyödyntää enemmän.

Sertifioiduissa metsissä on velvollisuus huolehtia metsän uudistamisesta, metsänkäyttöilmoituksilla osoitetaan hakkuiden laillisuus, energiapuuta korjataan kestävästi ja taimikoiden hoidolle on asetettu tavoitteet. Kaikki nämä tekijät varmistavat metsien säilymistä elävänä hiilinieluna.

Euroopan Unionin kaavailema kunnianhimoinen ilmastopolitiikka toteutuu osaltaan PEFC-metsäsertifioinnin kautta, sillä mukana on valtaosa Suomen metsistä ja metsänomistajista.

Säästöpuut ja suojakaistat kuuluvat metsätalouteen

Metsien kasvukunnon lisäksi sertifiointi kiinnittää huomiota ekologisiin tavoitteisiin. Lisääntyvät hakkuut edellyttävät toimenpiteitä kaikissa talousmetsissä.

Hakkuukohteella on huolehdittu metsän uudistamisesta istuttamalla männyntaimia. Säästöpuut on jätetty suositusten mukaan ryhmään. Kuva: Aija Tapio

Hakkuiden yhteydessä metsään jätetään säästöpuita rikastuttamaan metsäluontoa. Uudistuneissa vaatimuksissa näitä edellisen sukupolven puita on jätettävä vähintään 10 kappaletta hehtaarille jokaisessa leimikossa.

Metsätalouden toimenpiteissä jätetään vesistöjen varrelle vähintään 5–10 metrin suojakaista. Suojakaistat vähentävät vesistöhaittoja ja luovat hyviä elinympäristöjä riistalle sekä muille eliöille.

 

Lisätietoja

Jukka Hujala

Metsäsertifiointitoimikunnan puheenjohtaja, Kaakkoinen PEFC-metsäsertifiointialue

jukka.hujala@mtk.fi / 0400-570633

 

Aija Tapio

Sertifiointiasiamies, Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry

aija.tapio@kestavametsa.fi / 040-779 5550