PEFC-vaatimusten noudattaminen parantunut idässä

Itäisellä PEFC-alueella viime vuoden korjaavat toimenpiteet ovat tepsineet, sillä PEFC-sertifioinnin vastaisia toimia havaittiin selkeästi viime vuotisia tarkastuksia vähemmän. Vuonna 2016 käyttöönotetut vaatimukset ovat tulleet tutuiksi, ja näin ollen ne pääsääntöisesti täyttyivät.

Arvioinnit perustuvat KMY:n tekemään tiedonkeruuseen sekä ulkoisen arvioijan tekemiin tarkastuksiin toimistoissa ja maastossa. Tiedonkeruussa selvitetään kyselyn avulla, miten PEFC-sertifiointiin sitoutuneet ovat noudattaneet PEFC-vaatimuksia.

PEFC-sertifioinnissa on neljä kriteeriä, jotka koskevat sosiaalisia vaatimuksia. Itäisellä alueella kaikki sosiaaliset vaatimukset täyttyivät, mikä on parannusta viime vuodelta.

Ulkoinen arvioija tiedustelee koneenkuljettajalta kohteen työmaaohjeista sekä koneen varusteluista. Kuva: Aija Tapio

Taimikonhoidon tilastoinnissa haasteita

Lieviä poikkeamia alueelle tuli kahdeksasta kriteeristä. Yksi poikkeaman aiheuttajista oli tapaus, jossa oli toimittu lainvastaisesti.

Taimikonhoidon toteutuksia verrataan alueellisten metsäohjelmien tavoitteisiin. Taimikonhoidossa jäätiin vuonna 2016 tavoitteesta. Taimikonhoidon tilastoinnissa on haasteita, sillä työmääriä ei saada täsmällisesti kohdistettua oikeaan maakuntaan ja lisäksi tilastosta puuttuu metsänomistajien itse tekemien taimikonhoitojen määrät. Vuonna 2016 oli myös haasteita KEMERA-tukien kanssa, mikä vaikutti osaltaan taimikonhoidon toteutuksiin.

Tarkastuksissa kävi ilmi, että metsänkäyttöilmoituksia ei ollut tehty vaadittavin osin. Hyvänä käytäntönä on havaittu, että metsänkäyttöilmoitus tehdään myös niissä tapauksissa, joissa ympäristöselvitys riittäisi.

Säästöpuita on totuttu jättämään hakkuukohteille jo useiden vuosien ajan. Viime vuodesta lähtien säätöpuiden vaatimus on kuitenkin tuplaantunut, ja nykyisin vaatimusta seurataan leimikkotasolla. Otannassa tarkastettiin usealla kohteella säästöpuita, ja muutamilla kohteilla säästöpuiden vaadittu määrä ei täyttynyt.

Kuvan säästöpuuryhmä oli jätetty oikeaoppisesti muokkaamatta. Kuva: Jukka Hujala

Vesistöjen läheisyydessä on oltava tarkkana

Ulkoisen arvioijan tekemissä maastoarvioinneissa vesistöihin rajoittuvien uudistusalojen hakkuut oli toteutettu mallikkaasti, ja kohteiden rantakaistoille oli jätetty vaatimukset täyttävät suojakaistat. Tiedonkeruussa oli ilmoitettu kolme vesistöihin rajautuvaa kohdetta, joilla suojakaistat eivät olleet säilyneet. Tarkastettuja kohteita oli 31, joten valtaosalla kohteista suojakaistojen käsittely oli kuitenkin vaatimusten mukaista.

Kunnostusojitus- ja ojitusmätästyskohteilla oli puutteita vesiensuojelussa. Suomen metsäkeskuksen tekemässä luontolaadun arvioinnissa yhdellä tarkastetuista kohteista oli johdettu maanmuokkauksessa vesi laskuojaan ilman tarkoituksenmukaisia vesiensuojelutoimenpiteitä. Tämän lisäksi maastotarkastuksissa havaittiin, että yhdellä kohteella oli arvoitu väärin ojien laskusuunta.

 

Lisätietoja:

Aija Tapio, sertifiointiasiamies, Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry, aija.tapio(at)kestavametsa.fi

Jukka Hujala, puheenjohtaja, itäinen metsäsertifiointitoimikunta, jukka.hujala(at)mtk.fi