Eteläisellä alueella kuromista taimikonhoidossa

Eteläisellä PEFC-alueella tarkastettiin syksyn auditoinneissa kymmeniä yrityksiä, yrittäjiä ja metsäkohteita. Arvioinneissa löytyi puutteita PEFC metsäsertifioinnin toteutustapojen noudattamisessa, sillä alueelta löytyi yrittäjiä, jotka eivät olleet sitoutuneet noudattamaan sertifioinnin vaatimuksia. Yrittäjien on sitouduttava PEFC-sertifiointiin, kun he työskentelevät sertifioiduissa metsissä.

Taimikonhoitoa tehtiin vain 35 prosenttia tavoitteesta. Vuonna 2016 taimikonhoidon KEMERA-tukien kanssa oli haasteita, mikä osaltaan vaikutti toteutuneisiin taimikonhoitoihin. Taimikonhoidon tilastoinnissa on kuitenkin puutteita, sillä metsänomistajien itse tekemät taimikonhoidot eivät ole tilastoissa mukana.

ELY-keskuksen lausunnossa tuli ilmi PEFC-sertifioinnin vastaisia tapauksia suojelualueisiin ja uhanalaisiin lajeihin liittyen. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta kävi tapaukset läpi kokouksessaan, jossa kuultiin, että tapaukset on jo selvitetty ja korjaavat toimenpiteet tehty.

Tarkastettavan kohteen erityispiirteisiin kuului kuvioon rajautuva jyrkänne. Kuva: Aija Tapio

Huomio vesistöihin

Suomen metsäkeskuksen tekemässä luontolaadun arvioinnissa oli tarkastettu hakkuukohde, jossa suojakaista ei ollut PEFC-vaatimusten mukainen. Toimijoiden ja metsäkeskuksen tarkastuksissa oli kuitenkin yhteensä 45 kohdetta, joilla suojakaistat olivat kunnossa.

Säästöpuita oli jätetty eteläisellä alueella riittävästi. Säästöpuut suositellaan myös jätettäväksi vesistöjen varrelle. Kuvan kohtella säästöpuiksi valittiin vanhoja, monimuotoisuuden kannalta arvokkaita haapoja. Kuva: Aija Tapio

Yhdellä tarkastetulla kunnostusojituskohteella oli puutteita vesiensuojelutoimenpiteissä. Tarpeelliset vesiensuojelutoimenpiteet kunnostusojitus- ja ojitusmätästyskohteilla on syytä kerrata.

Yhtenäiset käytännöt puunkorjuutyömaiden työturvallisuuteen

Kasvinsuojelututkinto on ollut lakivaatimuksena jo muutaman vuoden. Vaatimus koskee kaikkia kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjiä, joten hakkuukoneen kuljettajien on suoritettava tutkinto.

Ulkoinen arvioija totesi maastokäynneillä, että ensiapuvalmiuksia ei ole kattavasti varmistettu. Koneenkuljettajilla tulee olla voimassa oleva ensiapukoulutus, ja puunkorjuutyömaiden työturvallisuuskäytännöt tulee vielä kerrata.

 

Lisätietoja:

Aija Tapio, sertifiointiasiamies, Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry, aija.tapio(at)kestavametsa.fi

Stefan Borgman, puheenjohtaja, eteläinen metsäsertifiointitoimikunta, stefan.borgman(at)revir.org