Pohjoisessa huomattavaa parannusta PEFC-sertifioinnissa

PEFC-metsäsertifioinnin auditoinnit tehtiin Pohjois-Suomessa elo-syyskuun vaihteessa. Tällä kertaa poikkeamien määrässä saavutettiin huomattava parannus edellisvuoteen verrattuna. Yhteensä poikkeamia oli vain viisi, kun vuotta aikaisemmin poikkeamia oli yksitoista.

Erityisen myönteistä on nähdä vesiensuojeluun satsatun koulutuksen tuottavan tulosta. Ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen vesiensuojelusta tai luonnontilaisten soiden ojituksista ei tullut poikkeamaa. Myös uhanalaiset lajit ja arvokkaat elinympäristöt sekä muinaismuistot oli huomioitu hyvin.

Edistysaskelia ja taimikonhoidon lisäämistä

Huomattava edistysaskel on otettu myös tilaajavastuulakiin ja hyvään hankintatapaan liittyvissä kriteereissä, vaikka auditoinneissa löytyikin yksi koneenkuljettaja ilman kirjallista työsopimusta. Yhdellä puukaupalla oli myös virheellisesti merkitty sertifioimatonta puuta sertifioiduksi. Kolmas poikkeama tuli metsänhoitotöiden laadunseurannasta, jota kaikki toimijat eivät olleet dokumentoineet riittävän kattavasti.

Pääasiassa Kemera-tukijärjestelmän ongelmista ja hakusulusta johtuen taimikonhoitotavoitteeseen ei päästy viime vuonnakaan, vaikka nousua edelliseen vuoteen verrattuna olikin. Tälle vuodelle Kemera-rahaa on hyvin jäljellä, eikä kevään hakusulkukaan juuri haitannut töiden toteuttamista, joten tavoite saavutettaneen tänä vuonna.

Taimikonhoidon tavoitetta ei saavutettu tarkasteltaessa tehtyjä taimikonhoitoja vuonna 2016. Tänä vuonna tavoitteeseen näytetään pääsevän. Kuva: Aija Tapio

Huolestuttava trendi kulotuksissa – toimikunta edellyttää kulottamaan

Kulotusmäärien jääminen alle tavoitteen vuodesta toiseen on sen sijaan erittäin huolestuttavaa ja tuotti nyt vakavan poikkeaman, vaikka määrä hieman edellisvuodesta kasvoikin. Tulevan kevään kulotus- ja säästöpuuryhmien polton työmaat on sovittava ja suunniteltava juuri nyt ennen liian syvän lumen tuloa parhaan tuloksen aikaansaamiseksi.

Kokouksessaan 13.11. pohjoinen sertifiointitoimikunta päätti edellyttää vähintään yhtä kulotusta tai säästöpuuryhmän polttoa kaikilta uudistushakkuuleimikoita toteuttavilta toimijoilta.

 

Lisätietoja:

Aija Tapio, sertifiointiasiamies, Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry, aija.tapio(at)kestavametsa.fi

Markku Ekdahl, puheenjohtaja, Pohjois-Suomen metsäsertifiointitoimikunta, markku.ekdahl(at)mtk.fi