Kaakossa parannusta edelliseen vuoteen verrattuna

Vuoden ensimmäiset auditoinnit olivat jälleen tänä vuonna kaakkoisella PEFC-alueella, jossa havaittiin parannusta PEFC-sertifioinnissa edelliseen vuoteen verrattuna. Poikkeamien määrä väheni edellisen vuoden seitsemästä viiteen.

Auditoinnit saatiin päätökseen heinäkuussa. Auditointeihin osallistui useita yrityksiä ja maastossa kierrettiin lukuisilla kohteilla tarkastamassa PEFC-vaatimusten toteutumista.

Kiitosta saatiin tänä vuonna muun muassa kirjallisten työsopimusten kattavuudesta sekä aktiivisesta kulotustoiminnasta.

Kulotustoiminta on lisääntynyt kaakkoisella PEFC-alueella. Kuva: Jukka Hujala

Korjuujäljen taso vaihtelevaa, säästöpuita harvakseltaan

KMY:n tekemän sisäisen tiedonkeruun perusteella havaittiin, että korjuujäljen taso niin maasto- kuin puustovaurioiden osalta oli alle kaksi prosenttia. Maastossa arvioijat totesivat korjuujäljen tason olevan riittävää, mutta vaihtelevaa. Korjuujäljen osalta oltiin siis kriteerin vaatimalla tasolla eikä kriteeristä kirjattu poikkeamaa, mutta asiaan on syytä kiinnittää huomiota maastotöitä tehdessä.

Säästöpuuvaatimus ei toteutunut kaakkoisella alueella, ja siitä tuli poikkeama. Suomen metsäkeskuksen tarkastuksissa havaittiin useita uudistushakkuuleimikoita, joilla säästö- ja runkolahopuun määrä jäi alle vaaditun tason. Yhdellä maastoarviointikohteella huomattiin, että säästöpuuryhmä oli raivattu. Tämä ei ole vaatimusten mukaista toimintaa, sillä säästöpuuryhmiä ei tule käsitellä.

 

Eräällä kohteella säästöpuuryhmää oli raivattu, mikä ei ole PEFC-sertifioinnin mukaista toimintaa. Kuva: Christian Hornborg

Vesistöt jälleen syynissä

Maastotarkastuksissa suojakaistat täyttivät PEFC-vaatimukset. Sen sijaan sisäisen tiedonkeruun perusteella löytyi viisi kohdetta, joissa vesistöjen varteen jätettävät suojakaistat eivät täyttäneet vaatimuksia. Vesistöjen läheisyydessä tehdään vuosittain tuhansittain metsätöitä, joten poikkeavien havaintojen määrä siihen suhteutettuna on vähäinen. Suojakaistoilla tulee ottaa maaston muodot huomioon, jotta suojakaistan leveys on ravintohuuhtoutumaa ajatellen riittävä. Kriteeriin kirjattiin poikkeama.

Maastossa kohdattiin onnistunut rantahakkuukohde, jossa suojakaista oli PEFC-oppien mukainen. Kuva: Rolf Arnkil

Suomen metsäkeskuksen tarkastuksissa on löydetty kolme kohdetta, joilla kunnostusojitus- ja ojitusmätästys ei ole ollut vaatimusten mukaista. Tästä syystä kriteeristä tuli poikkeama.

Sekä suojakaistoista että ojituskohteista on tullut useana peräkkäisenä vuonna poikkeama kaakkoiselle alueelle. Vesistöiset maastot kaipaavatkin entistä tarkempaa suunnittelua ja toteutuksen valvontaa, jotta vahingoilta vältytään.

Työmaakohteilla oltava tarkkana

Eräällä maastotarkastuskohteella auditoija törmäsi tilanteeseen, jossa hakkuualueen viereen oli leiriydytty. Kohteella oli oikeaoppiset merkinnät käynnissä olevasta työmaasta, mutta koneenkuljettaja kaatoi puita lähellä majapaikkaa. Leiri siirrettiin ja hakkuut keskeytettiin, sillä hakkuukohteella ei ole turvallista oleskella.

Käynnissä olevan hakkuutyömaan viereen oli majoituttu. Tämä on turvallisuusriski, minkä vuoksi hakkuut täytyi pysäyttää. Kuva: Christian Hornborg

Maastoarviointien aikana havaittiin myös virheellinen puutavaravarasto, joka oli pystytetty linja-autopysäkille. Näiden tapausten vuoksi kriteeriin 21 ”Työntekijöiden osaaminen varmistetaan” tuli poikkeama.

Viides poikkeama kirjattiin standardiin PEFC FI 1001:2014 ”PEFC-Metsäsertifioinnin toteutustavat”. Poikkeama tuli, kun sisäiseen tiedonkeruuseen oli ilmoitettu virheellistä omavalvontatietoa.