Läntisellä PEFC-alueella vain kolme lievää poikkeamaa

Läntisellä alueella PEFC-metsäsertifioinnin auditointeja toteutettiin maastossa syyskuussa 2018. Auditoinnit sujuivat hyvin, sillä läntisellä alueella kirjattiin vain kolme poikkeamaa.

Sertifiointialueen vuotuisesta taimikonhoitotarpeesta oli tehty 58 %, eli alueella jäätiin vain hieman alle suoritustasovaatimuksen (vähintään 60 %). Tästä kirjattiin läntiselle alueelle kuitenkin lievä poikkeama kriteeriin 8.

Vesiensuojelussa haasteita

Sekä kriteeristä 17 että kriteeristä 18 kirjattiin lievät poikkeamat läntiselle alueelle. Metsäkeskuksen luonnonhoidon laadunarviointien mukaan kahdella 13:sta tarkastetusta vesistöihin ja lähteisiin rajoittuvasta uudistusalasta ei ollut kriteerin vaatimukset täyttävää suojakaistaa. Lisäksi luonnonhoidon laadunarvioinnissa maanmuokkauksen vesiensuojelu tarkastettiin 20 kohteella. Vesiensuojelu oli puutteellista neljällä tarkastetulla kohteella. Puolestaan sisäisen tiedonkeruun mukaan omavalvonnassa tarkastetuilla vesistöihin ja lähteisiin rajoittuvilla uudistusaloilla (89 kpl) oli kaikilla kriteerin vaatimukset täyttävä suojakaista.

Vesistöjen (meret, järvet, lammet, joet ja purot) ja lähteiden varteen on siis kriteerin 17 mukaan jätettävä kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sitova suojakaista. Suojakaistalla ei tehdä maanmuokkausta, lannoitusta, kantojen korjuuta, pensaskerroksen kasvillisuuden raivausta eikä kemiallista torjuntaa kasvinsuojeluaineilla. Suojakaistan leveys on rannan kasvillisuus ja maaston muoto huomioon ottaen vähintään 5–10 metriä. Suojakaistan pituudesta 90 prosentilla maanpinnan tulee pysyä rikkoutumattomana ja kasvillisuudessa tulee säilyä kerroksellisuutta.

Edellisenä vuonna saatu vakava poikkeama kulotuksesta suljettiin pois. Kulotustavoite täyttyi rimaa hipoen. Tarkastajien antamat raportit sisälsivät myös paljon kommentteja ja parannusehdotuksia toimijoiden käytäntöihin edistämään sertifioinnin mukaista metsätaloutta.