Ensiapuvalmiuksiin kiinnitettävä huomiota idässä

Itäisellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella on edelleen petrattavaa sertifiointivaatimusten toteuttamisessa, sillä viime vuoden arvioinneissa todettiin seitsemän lievää poikkeamaa. Edellisenä vuonna niitä oli kahdeksan.

Auditoinneissa kävi ilmi, että työn- ja urakanantajat eivät olleet riittävässä määrin varmistaneet sitä, että ensiaputaidot olisivat kunnossa ja kasvinsuojelututkinnot olisivat suoritettuina.

Riittävään ensiapuvalmiuteen tulisikin kiinnittää huomiota ja muistaa, että urakanantaja vastaa puunkorjuutyömaan ensiapuvalmiudesta, vaikka muissa töissä ensiapuvalmiudesta vastaa työnantaja tekemänsä riskinarvioinnin pohjalta.

Säästöpuissa ja vesiensuojelussa lieviä puutteita

Toimijoiden omavalvonnan ja Suomen Metsäkeskuksen luonnonhoidon laadunarvioinnin perusteella löytyi leimikkokohtaisia puutteita säästöpuiden jättämisessä. Säästöpuukriteeriin kirjattiin sen vuoksi poikkeama, vaikka kaikissa tarkastajan maastossa arvioimissa kohteissa olikin asiat kunnossa eli joka leimikolla oli vähintään 10 kpl säästöpuita hehtaaria kohti. Monimuotoisuuden kannalta edullisimpien säästöpuuryhmien paikkoja olisi hyvä miettiä jo taimikonhoidosta ja harvennushakkuiden ennakkoraivauksista lähtien.

Luonnonhoidon laadunarvioinnin ja sisäisen tiedonkeruun mukaan vesistöihin ja lähteisiin rajoittuvia uudistusaloja oli tarkistettu 116 kpl. Niistä kolmella ei ollut kriteerin vaatimukset täyttävää suojakaistaa. Tämä aiheutti poikkeaman, vaikka maastossa käydyillä kohteilla suojavyöhykkeet oli oivallisesti säästetty.

Luonnonhoidon laadunarvioinnissa todettiin yksittäinen maanmuokkausala, jolla vesiä oli johdettu laskuojaan ilman tarkoituksenmukaisia vesiensuojelutoimenpiteitä. Maastossa arvioiduilla ojitusmätästyskohteilla oli vesiensuojelu otettu huomioon kohtuullisen hyvin, mutta kolmella kohteella maanmuokkauksessa oli kivennäismaata paljastettu enemmän kuin on ollut tarpeen eli tehty liian intensiivinen maanmuokkaus.

Taimikoita hoidettiin vähemmän kuin mitä oli tavoitteena. Alueella onkin seuraavina vuosina keksittävä keinot hoitomäärien kasvattamiseen ja hoitorästien purkamiseen.