Pohjoisen auditoinnista hyvä tulos – parannettavaakin jäi

PEFC metsäsertifioinnin ulkoinen auditointi tapahtui jälleen elokuun lopussa. Pohjoisen sertifiointitoimikunnan puheenjohtaja Markku Ekdahl oli erityisen ilahtunut siitä, että kulotuksen vakava poikkeama saatiin nyt taklattua kun 2017 kesällä päästiin tavoitteeseen. Pohjois-Suomessa on toteutettava vähintään 26 säästöpuuryhmän polttoa tai kulotusta vuosittain. Taimikonhoidossakin päästiin nyt tavoitemääriin rimaa hipoen. Myös työsuhde- ja koulutusasioista saatiin tällä kertaa auditoijalta hyvää palautetta.

Petrattavaakin auditoinnista jäi, parilta metsänomistajalta oli unohtunut metsänkäyttöilmoituksen teko ennen hakkuuta ja muutama omatoiminen metsänomistaja oli unohtanut ojitusilmoituksen teon ennen kunnostusojitusta. Myös maanmuokkauksen ja ojituksen vesiensuojelutoimissa ja kunnostusojitusten kohdevalinnassa todettiin joitakin puutteita.

Vaikka tällä kertaa selvittiin vain kolmella poikkeamalla, on jatkossa kiinnitettävä erityishuomiota ojitukseen ja vesiensuojeluun. Uudisojitus ei sertifioinnin kriteerien mukaan ole sallittua ja kunnostusojituskohteiksi kelpaavat vain ravinteisuudeltaan riittävän hyvät kohteet. Tärkeää on myös huolehtia asianmukaisista vesiensuojelutoimista niin maanmuokkauksen kuin kunnostusojituksenkin yhteydessä. Ekdahl suosittelee käyttämään maanmuokkauksen ja ojituksen suunnitteluun ja toteutukseen ammattilaisia, jolloin kohteet tulevat valittua oikein sekä tarvittavat vesiensuojelutoimet ammattitaitoisesti suunniteltua ja toteutettua.

Metsänhoitoyhdistysten jäsenet ovat automaattisesti mukana PEFC-metsäsertifioinnissa. Mukaan voi ilmoittautua myös suoraan Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle. Ulkopuolisen auditoijan todentamalla sertifikaatilla osoitetaan lopputuotemarkkinoille, että hoidamme metsiämme kestävästi ja hyvällä ammattitaidolla. EUn vesipuitedirektiivin myötä koko metsäala on vesien laadun osalta ”tikun nokassa”. Metsätalouden tulevaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää toimia metsätaloudessa serfitioinnin ja hyvien metsänhoidon suositusten mukaan, lakien asettamien velvoitteiden lisäksi – varsinkin Pohjois-Suomessa, jossa turvemaiden metsillä on huomattava merkitys metsänomistajien kantorahatuloille ja teollisuuden puunhankinnalle.