Eteläisellä alueella taimikonhoito jäljessä tavoitteesta

Eteläisellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella vuoden 2018 auditointien maastokäynnit ajoittuivat syys-lokakuulle. Lieviä poikkeamia tuli etelässä vain kolme.

Kaikissa maastossa arvioiduissa kohteissa oli vähintään 10 kpl / ha kriteerin vaatimukset täyttävää säästöpuuta leimikkotasolla. Kuitenkin toimijoiden omavalvonnan ja Suomen Metsäkeskuksen luonnonhoidon laadunarvioinnin perusteella löytyi leimikkokohtaisia puutteita säästöpuissa myös eteläisellä alueella. Näin ollen kriteeristä 14 kirjattiin lievä poikkeama.

Säästö- ja runkolahopuiden jättämisessä on lisäksi laadullisia kehittämismahdollisuuksia. Esimerkiksi monimuotoisuuden kannalta paras paikka säästöpuille on muiden luontokohteiden yhteydessä tai kosteissa painanteissa.

Taimikonhoidon tarve suuri

Dokumentoitua taimikonhoitoa ei ollut tehty riittävästi kriteerin 8 suoritustasovaatimukseen verrattuna eteläisellä alueella. Sertifiointialueen vuotuisesta taimikonhoitotarpeesta oli tehty vain 36 % (suoritustasovaatimus vähintään 60 %). Taimikonhoidon tilastoinnissa on kuitenkin puutteita, sillä kaikki metsänomistajien itse tekemät taimikonhoidot eivät ole tilastoissa mukana. Hoitomäärien kasvattamiseen ja hoitorästien purkamiseen on kuitenkin mietittävä uusia keinoja alueella.

Yhdellä maastokohteella hakkuukoneen kuljettajalla ei ollut juurikäävän torjunnassa edellytettävää suppeaa kasvinsuojelututkintoa, joten kriteeristä 21 (työntekijöiden osaaminen) kirjattiin lievä poikkeama.

Juurikäävän torjunnassa on myös hyvä ottaa huomioon, että vuodesta 2016 alkaen juurikäävän torjunnan on lain mukaan oltava kattavaa (100 %) riskikohteiden puunkorjuussa, vaikka PEFC-sertifioinnissa suoritustasovaatimukseksi on kirjattu vähintään 85 % riskikohteiden hakkuupinta-alasta.