Pohjoisella PEFC-alueella ryhtiliikkeen paikka

PEFC metsäsertifioinnin vuotuinen auditointi pohjoisella alueella tehtiin elo-syyskuun vaihteessa. Auditoinnissa ja tiedonkeruussa havaittiin tällä kertaa 11 poikkeamaa sertifikaatin kriteereistä. Sertifikaattiin sitoutuneilla metsäalan toimijoilla ja metsänomistajilla onkin nyt selvä ryhtiliikkeen paikka. Uudet PEFC kriteerit ovat juuri viimeistelyvaiheessa, paineet varsinkin luonto- ja ympäristöpuolen kriteerien kiristämisen ovat kovat. Meidän on pystyttävä osoittamaan, että toimintamme täyttää kriteerien vaatimukset myös ympäristön ja sosiaalisen kestävyyden kannalta.

Jokaisen metsänomistajan ja toimihenkilön on muistettava, että kaikki muut paitsi kotitarvehakkuut edellyttävät aina metsänkäyttöilmoituksen tekemistä metsäkeskukselle ennen hakkuun aloittamista. Kemera-hankkeiden toteuttamiseen on myös syytä kiinnittää huomiota. Jos suunnitteluun on nostettu kemera-tukea, mutta työ jätetään toteuttamatta, perii Ruokavirasto jo maksetun tuen metsänomistajalta takaisin. Tuen nostaminen työhön, jota ei tehdä, aiheuttaa myös poikkeaman sertifioinnissa.

Taimikonhoidossa toteutusmäärät jäivät viime vuonna edellisvuotta pienemmiksi. Taimikonhoitorästien hoitamiseen onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota. Hoitamalla metsät hyvään, kasvavaan kuntoon metsänomistaja varmistaa omaisuutensa tuoton, vähentää metsätuhojen riskiä ja kasvattaa metsien hiilinielua. Säästöpuiden määrä, min. 10 kpl/ha, toteutui keskimäärin hyvin, mutta seurannassa löytyi liikaa sellaisia työmaita, joista säästöpuut puuttuivat kokonaan.

Kuvan puro ei ole metsälakikohde, joten ainespuut saa poistaa, mutta puron varteen tulisi silti jättää riittävä, 5-10 metrin raivaamaton ja muokkaamaton suojavyöhyke jotta vältytään kiintoaineksen ja ravinteen valumiselta vesistöön. Kuva: Ilmari Juutilainen

Eniten parannettavaa jäi vesiensuojeluun. Sekä maanmuokkauksen että kunnostusojituksen puolelta löytyi liian monta kohdetta, joissa vesiensuojelutoimet oli toteutettu huonosti tai puuttuivat kokonaan. Pohjois-Suomessa turvemaiden metsillä on erittäin suuri merkitys metsänomistajille, lähes puolet puuston kasvusta tapahtuu turvemailla. Turvemaiden metsätalous on kansainvälisessä politiikassa muutenkin vaakalaudalla. Vesiensuojelu tai sen puute on näkyvin osa turvemaiden metsätaloutta. Meidän on osoitettava, että pystymme harjoittamaan metsätaloutta kestävästi myös turvemailla, ellemme halua sitä rajoitettavan lainsäädännöllä. Siksi vesiensuojeluun on syytä kiinnittää erityistä huomiota maanmuokkauksessa ja kunnostusojituksessa.

Hyvääkin auditoinnissa löytyi. Korjuujäljen laatu pysyi edelleen erinomaisella tasolla. Uhanalaisten lajien ja muinaismuistojen säilyminen oli varmistettu hyvin, eikä suojelualueiden säilymisessäkään juuri puutteita havaittu. Kulotuksiakin toteutettiin yhdessä muutaman metsäpalon kanssa sertifioinnin tavoitteena oleva määrä, 26 kpl/vuosi.

Markku Ekdahl

PEFC pohjoisen sertifiointitoimikunnan puheenjohtaja