Auditointitulokset ja korjaavat toimenpiteet 2020

Ulkoisissa arvioinneissa havaitut poikkeamat osoittavat, jos kriteereitä ei ole noudatettu vaaditulla tasolla. Korjaavat toimenpiteet laaditaan alueellisissa sertifiointitoimikunnissa ja ne voivat olla esimerkiksi viestintää tai koulutusta tai organisaatiokohtaisia toimenpiteitä. Vuoropuhelua käydään vaatimusten noudattamisen lisäksi myös siitä, miten puutteita havaitaan ja miten tietoa sertifioinnin vaatimusten täyttymisestä saadaan entistä kattavammin.

Vuoden 2020 audioinneissa havaittiin poikkeamia itäisellä alueella kuuden, läntisellä alueella yhdeksän ja pohjoisella alueella yhdentoista kriteerin osalta. Laajoista sertifiointialueista johtuen myös samoja poikkeamia toistui eri alueilla, jota pyrittiin myös huomioimaan korjaavissa toimenpiteissä. Erityisesti vesistökysymykset, metsänkäyttöilmoitusten laadinta, taimikonhoito ja säästöpuiden jättäminen vaativat huomiota kaikilla alueilla.

Sertifiointitoimikunnat ovat laatineet vuoden 2020 auditoinneissa havaittuihin poikkeamiin korjaavat toimenpiteet, joilla pyritään siihen, että virheet korjataan ja ehkäistään niiden toistumista. Sertifiointiyritys arvioi korjaavien toimenpiteiden riittävyyden ja myöntää tai jatkaa sertifikaatin voimassaoloa vasta sen jälkeen, kun on hyväksynyt toimenpide-ehdotuksen.

Alueelliset sertifiointitoimikuntien suositukset:

Läntinen PEFC-alue

Itäinen PEFC-alue

Pohjoinen PEFC-alue

Julkiset tiivistelmät vuoden 2020 auditointiraporteista saadaan korjaavien toimenpiteiden hyväksynnän jälkeen.

Auditointihavainto – havainnot ovat poikkeamia lievempiä huomioita auditoinneissa, jotka on huomioitava tulevassa toiminnassa niin, että ne eivät johda poikkeamaan jatkossa.

Poikkeama – poikkeama kirjataan auditoinneissa, kun havaitaan että toiminta ei vastaa PEFC-kriteerin vaatimusta riittävällä tasolla. Poikkeamiin laaditaan korjaavien toimenpiteiden suunnitelma, jonka auditoijan pitää hyväksyä ennen sertifikaatin myöntämistä tai vomassaolon jatkamista.

Korjaava toimenpide – Korjaavalla toimenpiteellä pyritään poistamaan poikkeamaan johtava syy ja estämään sen toistuminen. Korjaavat toimenpiteet voivat olla esimerkiksi viestintää tai koulutusta.