Valmistautuminen vuoden 2021 auditointeihin käynnissä – tiivistelmät vuoden 2020 auditoinneista julkisesti nähtävillä

PEFC-vaatimusten toteutumista arvioidaan vuosittain auditoinneissa jokaisella kolmella ryhmäsertifiointialueella. Tiivistelmät auditointien tuloksista ovat julkisia ja nähtävillä KMY:n sivuilla. Edellisen vuoden audiotinneissa havaittuihin poikkeamiin on laadittu korjaavat toimenpiteet, joita alueen toimijat toteuttavat toiminnassaan mm. järjestämällä  koulutuksia ja viestimällä aihepiireistä. Korjaavilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan poikkeaman syntyyn johtaneisin syihin. Johtuen laajoista sertifiointialueista on melkeinpä mahdotonta, ettei poikkeamia havaittaisi ja ne myös osoittavat, että järjestelmän kautta saadaan kattavasti tietoa vaatimusten noudattamisesta.

Vuoden 2021 auditointeihin valmistaudutaan parhaillaan KMY:n toteuttamalla sisäisellä tiedonkeruulla, jolla kerätään ennakkoon tietoa PEFC-vaatimusten toteutumisesta sertifiointialueilla. Sisäisen tiedonkeruun tulokset käydään läpi alueen pääarvioijan kanssa, jonka jälkeen suoritetaan ulkoiset auditoinnit jossa vaatimusten toteutumista arvioidaan toimijoiden luona, sekä maastokohteilla.

Itäisen PEFC-alueen auditoinnit järjestetään kesäkuussa viikoilla 24 ja 25. Pohjoisella PEFC-alueella arvioinnit suoritetaan viikolla 37 ja läntisellä PEFC-alueella viikoilla 38 ja 39. Vuoden 2020 auditoinnit pystyttiin järjestämään suunnitellusti erityisjärjestelyin koronan vuoksi ja myös vuoden 2021 auditoinneissa on koronaturvallisuus huomioitu.