Koulutusmateriaali

Suomen metsiä on PEFC-sertifioitu jo vuodesta 1999. Määräajoin metsien hoitoa ja käyttöä koskevat vaatimukset tarkistetaan, jotta ne vastaavat yhteiskunnan eri tahojen näkemyksiä metsien hoidon kestävyydestä. Tarkistetut PEFC-vaatimukset otettiin käyttöön vuonna 2016. PEFC asettaa vaatimuksia mm. metsien monimuotoisuuden turvaamiselle, metsien terveyden ja kasvun sekä virkistyskäytön mahdollisuuksien ylläpidolle.

KMY ja PEFC Suomi järjestivät syksyllä 2015 koulutusta PEFC-uudistuksista. Koulutuksissa käsiteltiin mm. uusia PEFC FI -kriteereitä sekä alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin muutoksia.

PEFC FI -kriteerit (PowerPoint)

PEFC FI -kriteerien koulutusmateriaali ruotsiksi (PDF).

 

Eri toimijoita koskevat PEFC-kriteerit:

 

Tapion Sertiseriffi PEFC -verkkokurssilla (maksullinen) voi vahvistaa ammatillista PEFC-osaamista.

Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa

PEFC-sertifioinnin kriteereissä on vaatimus uhanalaisten lajien tunnettujen elinpaikkojen turvaamisesta. Erityisesti suojeltavien lajien elinpaikkojen sekä luontodirektiivin liitteen IV (lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5) eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen lisäksi muiden uhanalaisten lajien tiedossa olevat elinpaikat on turvattava toimintamallin mukaisesti.

Vuonna 2010 Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -hankkeessa valmistetiin metsäammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu toimintamalli uhanalaisten lajien huomioimisesta metsätalouden toimenpiteissä. Hankkeen toteutuksesta vastasivat Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (nyk. Tapio Oy) sekä Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Toimintamallin tavoitteena on luoda metsätaloudelle, ympäristöhallinnolle ja metsänomistajille yhteiset pelisäännöt uhanalaisten lajien esiintymätietoaineiston käyttötapoihin ja tiedonsiirtoon. Toimintamalli sisältää ohjeita ja suosituksia aineiston siirtoon ja yhteisiin menettelytapoihin.

Uhanalaisten lajien esiintymispaikkatietoja ylläpidetään ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmän Eliölajit-osassa. Järjestelmässä on tietoja valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisista sekä silmälläpidettävistä eläin- ja kasvilajeista, erityisesti suojeltavista lajeista, luonto- ja lintudirektiivien lajeista sekä eräistä muista ympäristöhallinnossa seurattavista lajeista.

Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toimintamalli.

Toimintamallin esittelymateriaali (23.11.2010)

Lasten ja nuorten toimenpideohjelmat

PEFC-kriteeri 26 velvoittaa alueellisen ryhmäsertifikaatin haltijaa laatimaan alueelle toimenpideohjelman, jolla edistetään lasten ja nuorten metsätietämystä ja vahvistetaan luontosuhdetta.

Toimenpideohjelmia on tehty yksi jokaiselle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle. Niihin on koottu erilaisia valtakunnallisia ja alueellisia tapahtumia, tehdasvierailuja ja oppimispäiviä, joiden avulla lasten ja nuorten metsätietämystä edistetään.

Ohjelmien toteuttajia ovat sertifiointiin sitoutuneet metsäalan toimijat yhdessä metsäalan nuorisotyöstä ja koulutuksesta vastaavien tahojen kanssa.

Toimenpideohjelmat ja niiden määrälliset tavoitteet tarkastetaan vuosittain.

Toimenpideohjelmat: