6.1.1 Hakkuisiin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden ja metsäsertifioinnin kriteerien täyttymiseksi hakkuutoimenpidealueelle laaditaan ennen hakkuita metsänkäyttöilmoitus tai erillinen ympäristöselvitys niissä tapauksissa, joissa metsänkäyttöilmoitus ei ole lakisääteinen eikä sitä ole tehty. Ympäristöselvityksenä voidaan käyttää metsänkäyttöilmoitusta myös silloin, kun metsälaki ei edellytä metsänkäyttöilmoituksen jättämistä.

Hakkuusopimuksessa määritellään ympäristöselvityksen laatija silloin, kun metsälaki ei edellytä metsänkäyttöilmoitusta tai ympäristöselvityksenä ei käytetä kaavan laadinnan yhteydessä laadittua ympäristöselvitystä.

Kriteeri ei koske kotitarvehakkuita.

Indikaattorit

Hakkuuseen on tehty metsänkäyttöilmoitus tai erillinen ympäristöselvitys.

Määritelmät

1) Ympäristöselvitys sisältää arvion toimenpiteen tekemisen vaikutuksista seuraavien kohteiden ominaispiirteiden säilymiseen:
– suojelualueet (kohta 8.10)
– metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt (kohta 8.11)
– uhanalaisten lajien elinpaikat (kohta 8.12)
– kiinteät muinaisjäännökset (kohta 8.20)
– maanomistajan omalla päätöksellään rajaamat tai kaavoituksella rajatut riistanhoito-, virkistys- tms. kohteet.
Yleis-, asema- ja ranta-asemakaava-alueilla kaavan laadinnan yhteydessä laadittu ympäristöselvitys kattaa kriteerin vaatimuksen.