6.2.1 Metsänomistajalla on käytössään päätöksentekonsa tueksi ajantasaiset tiedot tilansa metsävaroista, luontokohteista ja kiinteistä muinaisjäännöksistä sekä arvio hakkuumahdollisuuksista ja metsänhoitotarpeista.

(ary) Alueellisella metsäsuunnittelulla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä.

Indikaattorit

(ary) Alueelle on laadittu metsien tilaa ja käyttöä kuvaava suunnitelma.

Metsänomistajalla on metsätalouden tavoitteiden määrittelyssä sekä metsätoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytössään metsikkökohtaiset metsävaratiedot ja toimenpidetarpeet sertifioidulla alueella.

Metsäomistajalla on tieto tilansa muiden kuin jokamiehenoikeudella kerättävien luonnontuotteiden kestävistä hyödyntämismahdollisuuksista silloin, kun ko. tuotteita hyödynnetään kaupallisesti. Vaatimus koskee metsänomistajan omaa kaupallista sekä sopimukseen perustuvaa keruutoimintaa.

Määritelmät

Tiedot kattavat:
– metsikkökohtaiset puusto- ja maaperätiedot
– metsikkökohtaiset metsänhoitotarpeet
– hakkuumahdollisuudet
– Natura 2000 -alueet
– kohdassa 8.11 määritellyt metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt
– kohdassa 8.12 määritellyt uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat
– valtion rahoittamat ympäristötukikohteet ja pysyvän suojelun kohteet
– muinaisjäännösrekisteriin merkityt kiinteät muinaisjäännökset, joista on olemassa luotettavat sijaintitiedot.
Tietojen ajantasaisuus tarkistetaan vähintään kymmenen vuoden välein.
Tällaiseksi suunnitelmaksi katsotaan esimerkiksi alueellinen metsäohjelma.
Metsänomistajan metsätilaa koskevat metsään.fi-järjestelmän metsävaratiedot ja toimenpide-esitykset katsotaan täyttävän vaadittavat tiedot.
Luonnontuotteilla tarkoitetaan luonnonvaraisia tai puoliviljeltyjä metsämarjoja ja -sieniä, luonnonkasveja, sammalia ja jäkäliä sekä erikoisluonnontuotteita kuten mahlaa, pakuria, pihkaa ja kuusen kerkkiä.

6.2.2 Yhteenveto sertifikaatin piirissä olevissa metsissä harjoitettavasta metsätaloudesta ja niitä koskevasta suunnitelmasta (pois lukien luottamukselliset, tila- ja henkilötiedot) on julkisesti saatavissa.