6.4.1 Työn- ja urakanantajat ovat maksaneet verot sekä sosiaaliturva- ja työeläkemaksut. He edellyttävät alihankkijoidensa ja heille työvoimaa vuokraavien yritysten maksavan verot sekä sosiaaliturva- ja työeläkemaksut sekä noudattavan työ- ja sosiaalilainsäädäntöä, työehtosopimuksia sekä ulkomaalaisen työvoiman käyttöä koskevaa lainsäädäntöä.
Metsäorganisaatioiden metsätyötä koskevissa hankinnoissa noudatetaan hyviä hankintakäytäntöjä.

Indikaattorit

Tilaajan selvitykset:
a) Tilaaja tarkistaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset aina ennen sopimuksen tekemistä sekä hankintatavasta riippumatta vähintään vuosittain.
Selvitysvelvollisuus tilaajavastuulain edellyttämistä asioista on, kun urakointikokonaisuuden arvo ylittää tilaajavastuulaissa määritetyn arvon tai vuokratyövoiman käyttö ylittää 10 työpäivää.
b) Tarjoajan on osoitettava täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet tarjouksessaan, elleivät tiedot ole jo muutoin tilaajan käytössä tai saatavilla maksuttomasta tietokannasta. Mikäli tilaaja on tarjouksen perusteella tarkistanut velvoitteiden täyttymisen, se täyttää a-kohdan vaatimuksen, mikäli tarkistetut tiedot, todistukset ja selvitykset ovat enintään kolme kuukautta vanhoja sopimushetkellä.
c) Tilaajalla on asiakirjat tilaajavastuulain mukaisten selvitysten tekemisestä

Hyvät käytännöt:
d) Urakanantajalla on kirjallisesti kuvattu hankintamenettely, jota se noudattaa hankinnoissa. Menettely kerrotaan hankintaneuvotteluihin tai tarjouskilpailuihin osallisille etukäteen.
e) Palveluiden hankinnassa tilaajan on varauduttava palveluntuottajan mahdolliseen vaihtumiseen riittävän pitkällä siirtymäajalla.
f) Tilaajavastuulain raja-arvon ylittävät urakointisopimukset tehdään kirjallisina ja ne arkistoidaan.
g) Urakanantajalla on luettelo niistä alihankkijoista, joilta ne ovat ostaneet kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana metsätalouden urakointipalveluita.
h) Urakanantajat ilmoittavat alihankkijoilleen tiedossa olevista merkittävistä urakointitoiminnan tuotantokatkoksista tai tuotannonrajoituksista riittävän ajoissa ennen niiden aloittamista.
i) Yrityssaneerauksessa olevan tai sitä hakevan palveluntuottajan kanssa ei tehdä sopimusta, elleivät palveluntuottajan toimittamat todistukset ja selvitykset osoita, että se kykenee täyttämään tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.

Sopimusehdot:
j) Alihankinta- tai vuokrasopimuksiin on sisällytettävä koko alihankintaketjussa alla mainitut ehdot:

I. Sopimukseen on kirjattava tilattuun työhön tai tehtävään lain mukaan sovellettava työehtosopimus tai työehtosopimukset.
II. Sopimussuhteen aikana alihankkijalla tai vuokrayrityksellä on velvollisuus esittää tilaajalle tilaajavastuulain mukainen selvitys velvoitteiden hoitamisesta.
III. Sopimukseen on kirjattava oikeus irtisanoa tai purkaa sopimus, jos toinen sopimuspuoli ei anna asianmukaista selvitystä velvoitteiden täyttämisestä tai on selvityksen mukaan jättänyt olennaisia velvoitteita hoitamatta eikä ole niitä viipymättä korjannut.

Määritelmät

8) Metsätyöksi katsotaan puunkorjuu ja siihen kytketyt muut työt, metsänhoitotyöt ja metsänparannustyöt.
9) Tilaajan on saatava selvitys seuraavista asioista:
– selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
– kaupparekisteriote
– todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
– todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja
koskeva maksusopimus on tehty
– selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista.

9 000 euroa vuonna 2020
Tarjouspyyntö- ja sopimusvaiheissa valtion, kuntien ja seurakuntien hankintayksiköt sekä muut hankintalain 5 §:ssä tarkoitetut hankintayksiköt noudattavat kulloinkin voimassa olevaa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) sekä lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).
Riittävän pitkällä siirtymäajalla tarkoitetaan ajanjaksoa neuvottelutuloksen taikka tarjouskilpailun tulosten selviämisen ja sopimuksen mukaisen palvelun aloittamisen välissä. Tämä tarkoittaa, että neuvottelut hankinnoista tai tarjouskilpailu järjestetään niin, että neuvottelun tai tarjouskilpailun tuloksen selviämisen sekä saavutetun sopimuksen mukaisen urakoinnin toteuttamisen väliin jää riittävä aika sopeuttaa toimintaa ja resursseja. Riittävänä aikana voidaan pitää yli vuoden mittaisissa urakointisopimuksissa noin 2–4 kuukautta ja korkeintaan vuoden mittaisissa sopimuksissa noin 1–2 kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Siirtymäaikana urakointi jatkuu normaalisti. Ko. aikarajoja ei voida pitää ehdottomina, koska tilanteet vaihtelevat.