6.7.1 Työn- ja urakanantajat noudattavat työ- ja sosiaalilainsäädäntöä, työehtosopimuksia sekä ulkomaalaisen työvoiman käyttöä koskevaa lainsäädäntöä.
Työn- ja urakanantajat antavat työpaikkojen henkilöstön edustajalle tilaajavastuulain edellyttämät tiedot.

Indikaattorit

Työnantaja tuntee häntä velvoittavien työehtosopimusten, työsopimusten, työ- ja sosiaalilainsäädännön sekä ulkomaalaista työvoimaa käytettäessä sitä koskevan lainsäädännön velvoitteet ja työnantajalla on menettelytapaohje, joilla varmistetaan voimassa olevan lainsäädännön noudattaminen. Työnantajat tekevät työsopimukset kirjallisina ja arkistoivat ne.
Työaikalain piirissä olevien työntekijöiden työaikakirjanpito järjestetään ja tehtyyn työaikaan perustuvat korvaukset, lisät ja ylityöt korvataan työaikalain tai työehtosopimusten edellyttämällä tavalla.
Työehtosopimusten ja edellä mainitun lainsäädännön rikkomuksista alueella pyydetään lausunnot työntekijäjärjestöiltä.
Työnteon alkaessa työnantajan taikka tilaajan on varmistettava, että hänen sopimuskumppaninaan olevaa ulkomaalaista työn toteuttajaa taikka työntekijää on informoitu hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työn tekijänä Suomessa.

Määritelmät

Lainsäädännöllä tarkoitetaan Suomen lainsäädäntöä.
Työehtosopimuksilla tarkoitetaan Suomessa voimassa olevia työehtosopimuksia.
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)
Työaikalain (872/2019) 32 §:n mukaan työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin. Työaikalain 2 §:ssä mainitaan ne ryhmät, joihin lakia ei sovelleta. Työehtosopimuksella tai paikallisella sopimuksella voidaan sopia poikkeuksia työaikaan liittyviin määräyksiin työaikalain 34–36 §:n sallimissa rajoissa.
Vaatimus voidaan täyttää antamalla/esittelemällä työn tekijälle esimerkiksi ”Suomeen työhön” -opas, joka löytyy osoitteesta www.te-palvelut.fi. Oppaasta on julkaistu seuraavat kieliversiot: ruotsi, englanti, viro, espanja ja puola.