8.18.1 Vedenhankintaa varten tärkeillä (1-luokka, 1E-luokka) ja soveltuvilla (2-luokka, 2E-luokka) pohjavesialueilla ei käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita eikä lannoitteita eikä korjata kantoja. Turvemaiden tuhkalannoitus on sallittua, mikäli se ei vaaranna pohjaveden laatua. E-luokan pohjavesialueilla lannoitus on sallittua, mikäli se ei vaaranna E-luokitukseen johtanutta pohjavedestä riippuvaista pinta- tai maaekosysteemiä. E-luokan pohjavesialueilla ei käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita.

Indikaattorit

(ary) Metsäorganisaatioilla on käytössään tai saatavilla luokiteltujen pohjavesialueiden sijaintitiedot.
(ary) Torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytön rajoitukset on otettu huomioon metsäorganisaatioiden työohjeissa ja suosituksissa. Vedenhankintaa varten tärkeillä (1-luokka, 1E-luokka) ja soveltuvilla (2-luokka, 2E-luokka) pohjavesialueilla ei ole todettu seurannassa kantojen korjuukohteita.
(ry + mo) Metsänomistajan saatavissa ovat sijaintitiedot luokitelluista pohjavesialueista.
(ry + mo) Torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytön rajoitukset on otettu huomion niiden käytössä. Kantojen korjuukohteita ei todeta vedenhankintaa varten tärkeillä (1-luokka, 1E-luokka) ja soveltuvilla (2-luokka, 2E-luokka) pohjavesialueilla.
E-luokan pohjavesialueilla ei ole käytetty kemiallisia kasvinsuojeluaineita.

Määritelmät

Pohjavesialueluokkia ovat 1-, 1E-, 2-, 2E ja E-luokka. Suomen pohjavesialueet on luokiteltu vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella vedenhankintaa varten tärkeisiin (luokka 1) ja muihin vedenhankintakäyttöön soveltuviin (luokka 2) pohjavesialueisiin. Lisäksi E-luokkaan on luokiteltu pohjavesialueet, joiden pohjavedestä luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen, muun lainsäädännön suojelema merkittävä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Kasvinsuojeluaineiden käytöllä ei tarkoiteta taimitarhoilla tukkimiehentäin torjunta-aineella käsiteltyjen taimien istutusta pohjavesialueella eikä kantokäsittelyaineiden käyttöä, kun käytössä noudatetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kasvinsuojelurekisterissä antamia ohjeita ja rajoituksia.
Tuhkalannoitteiden, joihin on lisätty booria, käyttö pohjavesialueilla on kielletty.