8.19.1 Metsissä liikkuminen, oleskelu ja luonnontuotteiden keruu ovat mahdollisia jokamiehenoikeuksien puitteissa.
Ulkoilureittien kulkukelpoisuutta ylläpidetään metsien monikäyttöedellytysten turvaamiseksi.

Indikaattorit

Todennettuja jokamiehenoikeuksien rajoituksia ei ole merkittävästi.
Ulkoilulain (606/1973) mukaisella ulkoilureittitoimituksella tai maanomistajan kanssa erillisin sopimuksin perustetut ja merkityt ulkoilureitit rajataan maanmuokkauksen ja kantojen korjuun ulkopuolelle. Reiteille ei jätetä latvusmassaa. Reitistöä varten tehdyt kiinteät rakenteet säilytetään metsätalouden toimenpiteissä. Reittien kulkukelpoisuus on otettu huomioon kriteerissä edellytetyllä tavalla, kun seurannan mukaan ennallaan säilynyttä reittipohjaa on yli 90 % sen toimenpiteiden alaisesta pituudesta ja kun reittiä ei ole katkaistu kulkukelvottomaksi tai on varmistettu vaihtoehtoinen reitti.

Määritelmät

Jokamiehenoikeuksia ovat muun muassa
– liikkuminen esimerkiksi jalan, hiihtäen tai pyöräillen
– tilapäinen leiriytyminen toisen maalla
– metsämarjojen, sienten ja eräiden muiden luonnontuotteiden keruu
– kuivien risujen, maahan pudonneiden käpyjen ja pähkinöiden kerääminen.

Jokamiehenoikeudella ei saa
– tehdä tulta
– vahingoittaa puita tai pensaita
– vahingoittaa taimikoita tai viljelyksiä
– ajaa moottoriajoneuvolla maastossa
– kerätä rauhoitettuja kasveja tai jäkälää tai sammalia
– perustaa riistan ruokintapaikkoja
– roskata ympäristöä.

Jokamiehenoikeuden käyttömahdollisuus ja sen rajat riippuvat alueen vallitsevasta maankäytöstä.
Lisätietoa jokamiehenoikeuksista Ympäristöministeriön laatimasta oppaasta Jokamiehenoikeudet – Lainsäädäntöä ja käytäntöä (julkaisusarja Suomen ympäristö 30/2012).