PEFC-vaatimusten toteutumista tarkastellaan vuosittain sisäisessä auditoinnissa, joka toteutetaan alueelliseen sertifiointiin osallistuvien metsäalan toimijoiden keräämän laadunseurantatiedon perusteella. Laadunseuranta perustuu työlajikohtaisiin maastotarkastuksiin, joissa työn jälkeä arvioidaan PEFC-vaatimuksiin nähden. KMY pyytää toimijoilta laadunseurantatietoa vuosittain otantaperusteisesti. Lisäksi KMY tarkastaa yrittäjyyttä ja työelämää koskevien vaatimusten toteutumista kyselyin ja haastatteluin.

Sisäisen auditoinnin vaatimus on kirjattu ryhmäsertifiointia ohjaavaan standardiin (PEFC FI 1001) vaatimuskohtaan 6.6 Sisäinen seuranta ja auditointi.

Tutustu sisäisen auditoinnin ohjeistukseen tästä esityksestä.

 

Metsäalan toimijat tarkastavat maastossa kaikkia niitä työlajeja, joita ne tarjoavat metsänomistajille. KMY suosittelee käyttämään ensisijaisesti toimijan omaa laadunseurantajärjestelmää, joka on tarkastettu kattamaan olennaiset PEFC-vaatimukset. Tarkastukset tulee dokumentoida kirjallisesti.

Mikäli toimijalla ei ole käytössä omaa laadunseurantajärjestelmää, on mahdollista käyttää alla olevia KMY:n tarjoamia työlajikohtaisia maastolomakkeita ja tarkastusohjeita.