Tälle sivulle on kerätty standardin vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia niihin. (sivut ovat työn alla)

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin vaatimuskohtaisista alavalikoista.

8.14 Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita, kuollutta puuta sekä säästetään sekapuustoa ja tiheikköjä (kriteeri 14)

Onko standardissa vaatimusta säästöpuiden sijainnin dokumentoinnista kasvatus- ja uudistushakkuissa?

Standardissa ei ole vaatimusta säästöpuiden dokumentointiin liittyen, mutta tarvittaessa niiden sijainti on pystyttävä osoittamaan niin kasvatus- kuin uudistushakkuissa. Esimerkiksi auditointien ja laadunseurannan tarkastusten yhteydessä pitää olla tiedossa, missä säästöpuut sijaitsevat. Dokumentoinnista on hyötyä erityisesti silloin, kun säästöpuut eivät selkeästi erotu maisemasta.

Metsänomistajan tulisi olla tietoinen jätettyjen säästöpuiden sijainnista ja häntä on hyvä muistuttaa, että säästöpuut pitää jättää kohteelle pysyvästi.


Pitääkö säästöpuut jättää ryhmään?

Säästöpuut jätetään ensisijaisesti ryhmään, mutta tämä on ainoastaan suositus, ei vaatimus. Lähtökohtaisesti säästöpuuryhmä on ekologisesti arvokkaampi kuin yksittäinen säästöpuu. Huomioitavaa on, että standardissa on listattuna erityisesti säästettävistä puista, joiden jättäminen on perusteltua, vaikka ne sijaitsisivat hajallaan leimikolla.


Pitääkö eri-ikäisrakenteisten ja tasaikäisrakenteisten metsien kasvatushakkuissa jättää säästöpuita, tekopökkelöitä ja tiheikköjä?

Kyllä, standardi velvoittaa jättämään kasvatus- ja uudistushakkuissa sekä energiapuunkorjuussa eläviä säästöpuita ja kuollutta puustoa, sekä säilyttämään tiheikköjä ja sekapuustoisuutta. Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn hakkuut rinnastetaan kasvatushakkuisiin.


Miten säästöpuita jätetään pienaukkohakkuissa?

Säästöpuita on jätettävä kaikissa hakkuissa, myös pienaukkohakkuissa. Säästöpuut tulisi keskittää leimikolla ensisijaisesti suojakaistoille, arvokkaiden elinympäristöjen yhteyteen, tai korjuuteknisesti haastaviin maastonkohtiin. Hakkuun jälkeen on pystyttävä osoittamaan säästöpuiden sijainti. Standardissa ei ole vaatimusta säästöpuiden dokumentointiin liittyen, mutta dokumentaatiosta on hyötyä erityisesti pienaukkohakkuiden yhteydessä, jolloin säästöpuita on vaikea erottaa ympäröivästä maisemasta. Mikäli pienaukkohakkuu toteutetaan kaistaleittain, Metsänhoidon suositukset ohjeistavat jättämään säästöpuita kaistaleelle vähentämään väylämäistä vaikutelmaa.


Jos on hehtaaria pienempi leimikko, niin montako säästöpuuta jätetään?

Hehtaaria käytetään suhdelukuna, eli esimerkiksi puolen hehtaarin aukolle jätetään 5 elävää säästöpuuta ja 5 kuollutta puuta, tai vähintään 1 tekopökkelö, jos kuolleita puita ei ole tarpeeksi.


Saako siemenpuut jättää säästöpuiksi?

Kyllä saa, mutta ne on jätettävä metsään pysyvästi. Erityisesti järeät männyt tuottavat kuollessaan arvokasta lahopuuta, joka säilyy metsässä pitkään turvaten talousmetsän lahopuujatkumoa. Standardissa ei ole vaatimusta säästöpuiden dokumentointiin liittyen, mutta dokumentaation avulla voidaan tarvittaessa jälkikäteen osoittaa auditoijalle tai laadunseurannan toteuttajalle, että siemenpuut on tarkoitettu säästettäväksi.


Saako tekopökkelöt sijoittaa säästöpuuryhmään?

Tekopökkelöt voi sijoittaa säästöpuuryhmiin ja se on jopa suositeltavaa, sillä ne lisäävät säästöpuuryhmän rakenteellisuutta ja tuottavat sinne nopeasti lahopuuta. Tekopökkelöitä voi hyödyntää myös säästöpuuryhmän merkitsemiseen maastossa, kun jättää pökkelöt sopivasti ryhmän reunoille.

8.16 Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään (kriteeri 11)

Mikä on suojakaistalla sallitun poimintahakkuun määritelmä?

Poimintahakkuissa noudatetaan hyvän metsänhoidon suosituksissa kuvattuja poimintahakkuun periaatteita. Poimintahakkuussa voidaan poistaa taloudellisesti arvokasta puustoa kuitenkin niin, että kaistalla säilyy aina myös ylimmän/vallitsevan latvuskerroksen puustoa. Suurimpia puita jätetään sen verran, että alueen puista syntyvä puustoisuus ja varjostus säilyy. Poimintahakkuissa säilytetään puuston kerroksellisuus sekä erityisesti monipuolisesti lehtipuustoa, mikäli tätä kohteella esiintyy.

8.17 Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta (kriteeri 17)

Mikä on suojakaistalla sallitun poimintahakkuun määritelmä?

Poimintahakkuissa noudatetaan hyvän metsänhoidon suosituksissa kuvattuja poimintahakkuun periaatteita. Poimintahakkuussa voidaan poistaa taloudellisesti arvokasta puustoa kuitenkin niin, että kaistalla säilyy aina myös ylimmän/vallitsevan latvuskerroksen puustoa. Suurimpia puita jätetään sen verran, että alueen puista syntyvä puustoisuus ja varjostus säilyy. Poimintahakkuissa säilytetään puuston kerroksellisuus sekä erityisesti monipuolisesti lehtipuustoa, mikäli tätä kohteella esiintyy.