Skip to main content

Kasvinsuojelututkinto tuli pakolliseksi ammattikäytössä marraskuussa 2015. Metsätaloudessa tutkintovelvoite alkoi vaikuttaa keväällä 2016, kun lakisääteinen juurikäävän torjunta toukokuun alussa alkoi. Metsätöissä tutkintovelvoite koskee lähes kaikkia hakkuukoneenkuljettajia sekä työntekijöitä, jotka käyttävät kasvinsuojeluaineita heinän- ja vesakontorjunnassa tai hirvikarkotteita. Juurikäävän torjunnassa ja muussa kasvinsuojeluaineiden metsäkäytössä riittää ns. suppea kasvinsuojelututkinto mutta se ei oikeuta kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttöön muualla, esimerkiksi taimitarhoilla tai viherrakentamisessa.

Kasvinsuojelututkinnon verkkopalvelun pilotointi

Metsänhoidon kasvinsuojelututkinnon verkkopalvelua testattiin syksyllä 2018 ja pilottiryhmässä 34 henkilöä suoritti kasvinsuojelututkinnon verkkopalvelussa. Ryhmässä oli metsäkoneenkuljettajia, alan opiskelijoita ja toimihenkilöitä. Pilotin perusteella laadittiin toimintamalli verkkopalvelussa suoritetavalle kasvinsuojelututkinnolle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto päättää myöhemmin verkkopalvelussa suorittavan kasvinsuojelututkinnon vaatimuksista.

Kasvinsuojelututkinto on suoritettu yleensä noin puoli tuntia kestävässä, valvotussa koetilaisuudessa. Tutkinnon suorittaminen ei edellytä koulutusta, vaan tutkintoon voi valmistautua myös itsenäisesti lähdemateriaalin avulla. Kasvinsuojelututkintoa hankkiessa on matkoineen usein vierähtänyt kokonainen työpäivä, jonka vuoksi metsäalan toimijat ovat selvittäneet tutkintoja valvovan viranomaisen kanssa, voisiko tutkinnon suorittaa verkkopalvelussa ajasta ja paikasta riippumatta.

Verkkopalveluna järjestetty kasvinsuojelututkinto säästää tutkinnon suorittajan aikaa, koska tutkintotilaisuuteen ei tarvitse matkustaa, vaan tentin voi suorittaa työpaikalla tai kotona tietokoneen ääressä. Hyötynä osallistujat kokivat nimenomaan osallistumisen vaivattomuuden ja ajansäästön sekä sähköpostin kautta kätevästi annettavan todistuksen kasvinsuojelututkinnosta.

Kasvinsuojelututkinnon verkkopalvelun vaatimukset

Kasvinsuojelututkinnon suorittaminen verkkopalvelulta edellyttää tutkinnon suorittajan vahvaa tunnistamista. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon vastaanottajalla on oltava oppimisympäristössään valmius vahvaan tunnistamiseen ja kasvinsuojelututkinnon suorittaja tunnistautuu esimerkiksi verkkopankkitunnuksillaan kasvinsuojelututkinnon verkkopalveluun. Järjestelmä tallentaa tutkinnon suorittajan nimen ja henkilötunnuksen, lisäksi tutkinnon suorittaja täydentää itse verkkopalveluun yhteystietonsa.

Verkkopalvelussa suoritettavan kasvinsuojelututkinnon koe on rakennettava siten, että suoritusaika voidaan rajata ja tentin sisältöä voidaan muuttaa mahdollisissa uusintasuorituksissa. Hylättyä tutkintosuoritusta voi uusia enintään kaksi kertaa saman tentti-istunnon aikana. Ellei tutkinnon suorittaja toisessa uusinnassa saa hyväksyttyä suoritusta, verkkopalvelu sulkeutuu. Tämän jälkeen tutkinnon suorittajan on vahvistettava osaamistaan ja perehdyttävä paremmin tutkintovaatimusten mukaisiin kasvinsuojeluasioihin sekä lunastettava uusi suoritusoikeus verkkopalveluun.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES päättää jatkossa verkkopalvelussa suorittavan kasvinsuojelututkinnon käyttöönotosta ja vahvistaa tenttioppimisympäristölle asetettavat vaatimukset sekä laatii toimintaohjeet kasvinsuojelututkintojen järjestäjille. Kasvinsuojelututkinnon voi edelleen suorittaa myös valvotussa koulutus- ja tutkintotilaisuudessa.

Metsämiesten säätiön rahoittaman pilottihankkeen toteutti Tapio Palvelut Oy yhdessä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa. Hankeen asiantuntijatyöhön osallistuivat lisäksi Koneyrittäjien liitto ry, Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätalousministeriö sekä Metsäkoulutus ry.

 

Teksti ja kuvat: Ari Nieminen, Tapio Palvelut Oy, puh. 040 718 2595, ari.nieminen@tapio.fi