Skip to main content

Läntisellä PEFC-alueella laadunseuranta hyvällä tasolla ensiapuvalmiudet hoidettava kuntoon tilanteen salliessa

 

Läntisen PEFC-alueen auditoinnit sujuivat mukavissa tunnelmissa  syyskuun viimeisillä viikoilla. Alueen tuloksia käytiin läpi läntisen sertifiointitoimikunnan loppukokouksessa, jossa kiitosta saivat mm. toimijoiden hyvät käytännöt, joilla metsänhoitotöiden laatua seurataan. Poikkeamia kirjattiin yhdeksän kriteerin osalta.

Toimijakohtaisissa arvioinneissa käydään kattavasti läpi toiminnan tasoa niin toimistossa, kuin maastossakin eri PEFC-kriteereiden osalta. Alueen toimijat saivat kiitosta mm. kattavasta laadunseurannasta, jonka taso on noussut edellisen vuoden tapaan. Myöskin työn jälki oli hyvällä tasolla ja havaitut korjuuvauriot vähäisiä. Toimijoiden metsäpalvelusopimuksissa oli myös kattavasti edellytetty, että toimijalla on laadunseuranta työn laadun varmistamiseen.

Uudistushakkuilla energiapuun korjuussa jätetään kohteelle vähintään 30 % hakkuutähteistä. Kiwa Inspectan Risto Rannan mukaan  tähteistä on jätetty kriterin mukaisesti Vapon kohteella. Kuva: Maria Nyström

Metsänkäyttöilmoitusten ja metsälain laiminlyönnit tulevat esille entistä tarkemmin

Metsänkäyttöilmoitusten laiminlyöntejä havaittiin Metsäkeskuksen uusien menetelmien ansiosta aiempaa enemmän. Myös metsälakikohteiden säilymistä pystytään havainnoimaan jatkossa huomattavasti tarkemmin kaukokartoitusmenettelyn avulla, josta kirjattiinkin myös poikkeama alueella, sillä havaittiin että Metsäkeskuksen ohjeistuksesta huolimatta löytyi kohteita, jotka eivät olleet säilyneet hakkuissa.  Hyvänä käytäntönä arvioija toi esille sen, että metsänkäyttöilmoitus tehdään siinäkin tapauksessa, että edellytyksenä on ainoastaan ympäristöselvitys. Tämä koskee erityisesti sähkölinjojen ja niiden vierusmetsien, sekä tie- ja ojalinjojen hakkuita.

Panostusta taimikonhoitoon ja säästöpuihin tarvitaan edelleen kaikilla PEFC-alueilla

Taimikonhoitoon tarvitaan panostusta jokaisella PEFC-alueella. Toimijat ovat tietoisia taimikonhoidon tarpeesta ja kasvavista rästeistä, mutta myös arvioija huomioi sen, että toimijoille on haastavaa saada metsänomistajat aktivoitumaan tähän tarpeeseen. Tiedonkeruun ja luontolaadun perusteella löytyi leimikkokohtaisia puutteita säästöpuiden jättämisessä, vaikka säästöpuiden kokonaismäärä olikin hyvällä tasolla.Huomiona tuotiin esille, että monimuotoisuuden kannalta edullisimpia säästöpuiden paikkoja olisi hyvä miettiä jo taimikonhoidosta ja harvennushakkuiden ennakkoraivauksista lähtien. Vesistöjen suojakaistoissa havaittiin puutteita ja vesistökriteereiden osalta tuotiin esille se, että oimijoiden tulisi ojitusmätästys kohteilla kiinnittää jatkossa erityistä huomiota ohjeistukseen ja laadun seurantaan. Myös metsänomistajien neuvonta maanmuokkauksessa on tärkeää.

Säästöpuiden yhteytedessä voidaan huomioida myös riistan elinolosuhteita. Kuva: Maria Nyström

Ensiapuvalmiudet kuntoon vuodelle 2021

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen ja tämä huomioitiin myös arvioinneissa, sillä ensiapukoulutuksia ei kattavasti pystytty järjestämään koronavirustilanteen vuoksi. Mahdollisuuksien mukaan peruuntuneet koulutukset tulisi järjestää heti kun olosuhteet niin sallivat. Työturvallisuuden hyviä käytäntöjä olisi myös hyvä tunnistaa ja viedä eteenpäin toimijoiden keskuudessa esimerkiksi KMY:n ja alueellisten sertifiointitoimikuntien kautta.

Auditoinneissa tuli esille, että toimijoilla on paljon hyviä käytäntöjä, joilla kriteereiden tavoitteiden saavuttamista edistetään. Näitä esille tulleita käytäntöjä olisi hyvä myös jakaa sertifiointiryhmän keskuudessa eteenpäin.

Lisätietoja:

Maria Nyström, sertifiointiasiamies, Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry, maria.nystrom(at)kestavametsa.fi

Heli Mutkala, puheenjohtaja, Länsi-Suomen metsäsertifiointitoimikunta, heli.mutkala(at)mtk.fi