Skip to main content

Vuoden 2023 auditoinneista kirjattiin kaikkien sertifiointiryhmien osalta yhteensä 25 lievää ja 3 vakavaa poikkeamaa. Poikkeamien juurisyyt on nyt selvitetty alueellisten metsäsertifiointitoimikuntien toimesta, ja niihin on laadittu korjaavat toimenpiteet. Korjaavia toimenpiteitä laadittiin valtakunnallisessa työryhmässä, joka koostui toimikuntien jäsenistä sekä asiantuntijoista.

Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa auditoinnit perustuvat otantaan, mikä tarkoittaa, että auditointien tulokset johdetaan koskemaan koko ryhmää. Alueelle kirjattu poikkeama koskettaa siis kaikkia ryhmän jäseniä. Kaikkien alueelliseen ryhmäsertifiointiin sitoutuneiden toimijoiden tuleekin tarkastaa toimintansa ja varmistaa, ettei vastaavia puutteita löydy omasta organisaatiosta. Mikäli puutteita ilmenee, ne on hoidettava asianmukaisesti kuntoon. Korjaavien toimenpiteiden jalkautumista arvioidaan seuraavan vuoden ulkoisessa ja sisäisessä auditoinnissa.

Jokaisen sertifioinnissa mukana olevan metsäalan toimijan odotetaan perehtyvän korjaaviin toimenpiteisiin ja jalkauttavan ne edelleen omaan toimintaansa. Hyvänä käytäntönä olisi, että organisaatiossa nimettäisiin vastuuhenkilö, joka seuraa korjaavien toimenpiteiden toteutumista ja raportoi niistä KMY:lle. Jokainen toimija päättää lähtökohtaisesti itse konkreettisista keinoista, joilla korjaavat toimenpiteet toteutetaan heidän organisaatiossaan. Alueellisen sertifiointiryhmän sisäisessä tiedonkeruussa mukana olevia metsäalan organisaatioita edellytetään palauttamaan sertifikaatin haltijalle dokumentaatiota siitä, millaisin toimenpitein oman toiminnan vaatimustenmukaisuus on varmistettu ja mahdollisin puutteisiin reagoitu. Korjaavien toimenpiteiden toteutuksesta on annettava selvitys kaikkien aluetta koskevien poikkeamien osalta.

Korjaavien toimenpiteiden jalkauttamista varten KMY järjestää kaksi valtakunnallista webinaaria, joissa poikkeamia, niiden juurisyitä, sekä korjaavia toimenpiteitä käydään läpi vaatimuskohtaisesti. Webinaarien lisäksi KMY on toteuttanut kirjallisen materiaalin korjaavista toimenpiteistä. KMY tukee sertifiointiin sitoutuneita toiminnan kehittämisessä lisäämällä tietoa vaatimuksista ja niiden taustoista vuoden 2024 aikana.

Yleisen hyväksyttävyyden ja sertifikaatin uskottavuuden vuoksi on tärkeää, että poikkeamiin laaditut korjaavat toimenpiteet käydään huolellisesti läpi ja katsotaan, voidaanko omaa toimintaa jollain tapaa kehittää niiden pohjalta. Toiminta kannustetaan tarkastamaan kokonaisuudessaan, myös niiden vaatimusten osalta, joihin ei vuosiauditoinnissa kirjattu poikkeamia. Tarkastamalla vaatimustenmukaisuutta ennakkoon, vältytään mahdollisesti poikkeamilta tulevissa auditoinneissa.

Puutteiden lisäksi auditoinneissa nostetaan esille havaintoja esimerkillisestä toiminnasta ja hyviksi havaituista käytännöistä, joiden toivotaan leviävän sertifiointiryhmässä. Onnistumisten taustalla on paljon työtä ja käytäntöjä, jotka on onnistuttu saamaan toimiviksi. Mikäli toimijat kokevat oman toimintamallinsa hyvänä vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa, käytännöstä toivotaan kerrottavan myös muille sertifiointiryhmän jäsenille.

Sertifiointiin sitoutuneille toimijoille tarkoitetun korjaavien toimenpiteiden dokumentin löydät alta. Lataa, tutustu ja sisällytä organisaatiosi toimintaan! Linkkien takaa löytyvät myös korjaavien toimenpiteiden webinaarien tallenteet.

Vuonna 2023 kirjatut poikkeamat kaikilta sertifiointialueilta:

VaatimusLievien poikkeamien määräVakavien poikkeamien määrä
8.10 Suojelualueiden suojeluarvot turvataan01
8.11 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään10
8.13 Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta10
8.14 Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita, kuollutta puuta sekä säästetään sekapuustoa ja tiheikköjä30
8.16 Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään10
8.17 Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta20
8.18 Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä10
8.5 Puuston terveydestä huolehditaan20
8.6 Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon10
6.1 Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat30
6.3 Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan11
6.4 Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä10
6.6 Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä20
6.7 Työnantajavelvoitteita noudatetaan20
7.2 Työntekijöiden osaaminen varmistetaan10
4.9 Metsänomistajakohtaisen, ryhmäsertifikaatin ja alueellisen ryhmäsertifikaatin hakija sekä ryhmäsertifiointiin osallistuvat organisaatiot sitoutuvat hankkimaan sertifioiduissa metsissä käytettävät palvelut PEFC-ilmoitetuilta yrityksiltä.20
PEFC FI 100110