Skip to main content

Vid auditeringarna år 2023 dokumenterades inom alla certifieringsområden sammanlagt 25 lindriga och 3 allvarliga avvikelser. Grundorsakerna till avvikelserna har nu utretts av de regionala certifieringskommitéerna och man har utarbetat korrigerande åtgärder. Korrigerande åtgärderna har utarbetats av en nationell arbetsgrupp som består av kommiéernas medlemmar och sakkunniga.

Inom den regionala gruppcertifieringen baserar sig auditeringarna på urval, vilket innebär att resultaten gäller för hela gruppen. Avvikelser som dokumenterats för det egna området berör alltså alla medlemmar i gruppen. Alla aktörer som har förbundit sig till den regionala gruppcertifieringen bör därigenom granska sin verksamhet och säkerställa att det inte förekommer motsvarande brister inom den egna organisationen. Om brister förekommer, ska de korrigeras på ett tillbörligt sätt. Genomförandet av korrigerande åtgärderna utvärderas vid följande årets externa och interna revision.         

Alla aktörer inom skogsbranschen som deltar i certifieringen förväntas sätta sig in i korrigerande åtgärderna och genomföra dem i sin verksamhet. Det vore god praxis att man inom organisationen utnämner en ansvarsperson som uppföljer genomförandet av korrigerande åtgärderna och rapporterar om det till Föreningen för hållbart skogsbruk. Varje aktör bestämmer i regel själv om de konkreta åtgärder som vidtas inom organisationen för att genomföra korrigerande åtgärderna. De organisationer inom skogsbranschen som deltar i regionala certifieringsgruppens interna insamling av uppgifter förutsätts dokumentera hur man har säkerställt att den egna verksamheten är kravenlig och hur man har reagerat på eventuella avvikelser. Dokumentationen inlämnas till certifikatets innehavare. Dokumentationen ska innefatta en utredning av hur man har genomfört korrigerande åtgärder skilt för varje avvikelse som observerats inom området.  

För genomförandet av korrigerande åtgärderna ordnar Föreningen för hållbart skogsbruk (FHS) två nationella webbinarier där avvikelser, grundorsakerna till att dessa har uppstått och korrigerande åtgärder gås i genom. Utöver det har FHS utarbetat ett skriftligt material gällande korrigerande åtgärder. FHS stöder dem som förbundit sig till certifieringen i att utveckla sin verksamhet genom att kommunicera information om kraven och deras bakgrund under år 2024.

För certifikatets trovärdighet och allmänna acceptans är det viktigt att man omsorgsfullt går igenom de korrigerande åtgärder som utarbetats och försöker utveckla den egna verksamheten utgående från dessa. Verksamheten kunde med fördel granskas i sin helhet, också gällande de krav som det inte dokumenterats avvikelser för i det föregående årets revision. Genom att granska verksamhetens kravenlighet i förväg, kan man undvika eventuella avvikelser vid kommande auditeringar.

Förutom avvikelser, uppmärksammas också exemplarisk verksamhet och god praxis i hopp om att det leder till att man lär sig av varandra inom certifieringsgruppen. För varje avvikelse som upptäcks, finns det vanligtvis flera framgångar som bör lyftas fram. Orsaken till framgångarna är ofta mycket arbete för att åstadkomma fungerande arbetssätt i verksamheten. Det vore till allas fördel om man inom certifieringsgruppen kunde dela med sig kunskap och erfarenheter om sådan god praxis som hjälper att säkerställa verksamhetens kravenlighet.    

Dokumentet om korrigerande åtgärder som finns nedan är till för aktörer som förbundit sig till certifieringen. Ladda ner och bekanta dig med det för att kunna integrera korrigerande åtgärderna i din organisations verksamhet! Nedan hittar du länkarna till inspelningarna av webinarierna (på finska).

Avvikelser som observerats från alla certifieringsområden år 2023:

KravAntal lindriga avvikelserAntal allvarliga avvikelser
8.10 Naturvärden i skyddsområden bevaras01
8.11 Särdrag hos värdefulla livsmiljöer bevaras10
8.13 Naturvårdsbränning och hyggesbränning gynnar skogsarternas mångfald10
8.14 Vid skogsbruksåtgärder kvarlämnas levande naturvårdsträd och död ved samt bevaras trädslagsblandningen och snår30
8.16 Torvmarksnaturens mångfald och ekosystemtjänster bevaras10
8.17 Vid arbeten intill vattendrag och småvatten beaktas vattenvården och naturvården20
8.18 Grundvattnets kvalitet tryggas vid skogsbruksåtgärder10
8.5 Trädbeståndets hälsa tryggas20
8.6 Plantskogarna sätts i skick vid rätt tidpunkt10
6.1 Anmälan om användning av skog visar att avverkningen är lagenlig och att miljöaspekterna är klarlagda30
6.3 Lagstadgade krav följs11
6.4 Vid upphandling av skogsarbetstjänster följs god praxis10
6.6 Förutsättningarna för säkert och högklassigt arbete tryggas20
6.7 Arbetsgivarskyldigheterna fullgörs20
7.2 Arbetstagarna ska ha god kompetens10
4.9 Den som ansöker om skogsägarspecifikt certifikat, gruppcertifikat eller regionalt gruppcertifikat samt organisationer som deltar i gruppcertifiering förbinder sig att i certifierade skogar använda tjänster från företag som är PEFC-anmälda.20
PEFC FI 100110