Skip to main content

Kiwa Inspecta tarkasti lokakuussa läntisellä PEFC-alueella metsäsertifioinnin vaatimusten noudattamista. Maastotarkastusten lisäksi tarkastuksia tehtiin toimistoissa, jossa käytiin läpi muun muassa kirjallisia työsopimuksia.

Auditoinneissa tuli esille useita asioita, jotka olivat vuoden aikana menneet eteenpäin. Kulotuksia oli tehty riittävästi, ja toimijoiden laadunseuranta oli kehittynyt ja sitä tehdään systemaattisesti.

Lisää taimikonhoitoa

KMY:n aluejako muuttui alkuvuodesta, ja samalla läntinen PEFC-alue suureni. Läntiselle alueelle kirjattiin yhteensä seitsemän lievää poikkeamaa. Yksi poikkeama koski KMY:n sertifiointirekisterin ajantasaisuutta, muut kuusi poikkeamaa koskivat PEFC-metsäsertifioinnin kriteereitä.

Alueella ei ole tehty kattavasti metsänkäyttöilmoituksia. Toimijoiden on varmistettava, että esimerkiksi sähkölinjojen ja niiden vierusmetsien, tielinjojen sekä ojalinjojen hakkuista on laadittu vähintään ympäristöselvitys.

Taimikonhoidossa oli jääty tavoitetason alle. Taimikonhoidon toteutuksen seuranta on haastavaa, sillä metsänomistajien omatoimista taimikonhoitoa ei tilastoida. Läntinen metsäsertifiointitoimikunta selvittää parhaillaan alueen toimijoilta metsänomistajien itse toteuttamien taimikonhoidon määriä.

Työntekijöiden ensiapuvalmiudesta on huolehdittava

KMY:n tekemässä tiedonkeruussa sekä Suomen metsäkeskuksen luontolaadunarvioinnissa havaittiin puutteita säästöpuiden määrässä ja vesistöjen suojakaistojen leveydessä. Ulkoinen arvioija muistuttaa, että monimuotoisuuden kannalta edullisimpien säästöpuuryhmien paikkoja olisi hyvä miettiä jo taimikonhoidosta ja harvennushakkuiden ennakkoraivauksista lähtien.

Maastoarvioinneissa säästöpuuryhmät olivat hyvin suunniteltuja, ja säästöpuita oli riittävästi.

Puunkorjuutyömailla arvioijat havaitsivat, että kaikilla työntekijöillä ei ollut riittäviä ensiapuvalmiuksia. Tähän tuleekin kiinnittää huomiota, ja työntekijöiden ensiapuvalmiuksia on muistettava myös päivittää. Osalta tarkastukseen osallistuneista puuttui myös kirjallisia työsopimuksia.

Lisätietoja:

Heli Mutkala, puheenjohtaja, läntinen metsäsertifiointitoimikunta, heli.mutkala(at)mtk.fi