Skip to main content

Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden terveydestä sekä työn turvallisuudesta, ja työn vaarojen selvittäminen on osa huolehtimisvelvollisuutta.

Miksi työn vaaroja arvioidaan?

Työn vaarojen arviointi on osa työnantajan huolehtimisvelvollisuutta, työpaikan turvallisuuskulttuuria ja työntekijöiden terveyden suojelua. Työturvallisuuslaissa 738/2002 8 § velvoitetaan työnantajia arvioimaan työpaikan vaarat ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin riskien hallitsemiseksi ja työntekijöiden suojelemiseksi. Nämä määräykset edellyttävät vaarojen arviointia ja riskienhallintaa. 

Työn vaarojen arviointi on tärkeää myös työntekijöiden fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta. Vaarojen arvioinnilla ehkäistään mm. työtapaturmia ja näin myös vähennetään sairaspoissaolojen kustannuksia työnantajan näkökulmasta. 

Työturvallisuudesta ovat kaikki vastuussa työpaikalla. Työnantajan ja tämän edustajien vastuu huolehtia työturvallisuudesta ei poistu, vaikka työntekijä toimisi virheellisesti, siksi työntekijöiden kouluttaminen ja osallistaminen työn vaarojen arviointiin on tärkeää. Työn vaarojen arvioinnin ja työturvallisuuden laiminlyönnin seurauksena voi olla esimerkiksi päiväsakot.

Miten työn vaaroja arvioidaan?

Tässä on yleinen vaiheittainen lähestymistapa työn vaarojen arviointiin: 

Työn vaarojen arviointi lähtee siitä, että työprosessit käydään läpi vaiheittain. Jokaisen vaiheen vaaratekijät tunnistetaan.

 • Arvioi, kuinka vakava vaara voi olla ja kuinka todennäköistä on, että vaara aiheuttaa vahinkoa
 • Arvioi, kuka on vaarassa vahingoittua ja kuinka vakavasti
 • Pohdi ja päätä, kuinka voit vähentää tai poistaa vaaran ja sen vaikutukset
 • Vältä vaaraa, jos mahdollista
 • Käytä suojavarusteita ja turvallisuusvälineitä
 • Kouluta työntekijöitä turvallisista työtavoista
 • Dokumentoi vaarat ja riskit sekä toteutetut toimenpiteet kirjallisesti
 • Pidä dokumentointi ajan tasalla sekä päivitä sitä säännöllisesti, erityisesti jos työprosesseissa tapahtuu muutoksia
 • Osallista työntekijät vaarojen arviointiprosessiin, heillä voi olla enemmän käytännönläheistä tietoa työpaikan vaaroista
 • Viesti arvioinneista ja niiden tuloksista henkilöstölle
 • Seuraa työpaikan tapahtumia ja päivitä arviointia mahdollisten onnettomuuksien sattuessa
 • Tarkasta säännöllisesti, että toteutetut toimenpiteet ovat tehokkaita sekä tee tarvittavia muutoksia, jos toimenpiteitä ei koeta riittäviksi
 • Työntekijät täytyy saattaa tietoiseksi arvioinnin tärkeydestä, vaarojen tunnistamisesta sekä niiden raportoinnista
 • Työntekijät on hyvä osallistaa työntekijät turvallisuustoimenpiteisiin sekä kertoa, mitä heiltä työturvallisuuden osalta odotetaan

On tärkeää huomata, että työn vaarojen arviointi on jatkuva prosessi, ei yksittäinen tapahtuma. Säännöllinen tarkastelu ja päivitykset ovat välttämättömiä, jotta työnteko on turvallista muuttuvissa olosuhteissa. 

Millaisia metsätyön vaaroja on tunnistettu metsäalan yrityksissä?

Tunnistettuja metsätyöhön liittyviä haitta- ja vaaratekijöitä ovat mm. työaika, esimerkiksi vuorotyö, sääolosuhteet, epätasainen maasto, työmatkaliikenne, erinäiset altisteet, kuten kemikaalit, melu, koneiden toimintakuntoisuus sekä fyysiset kuormitustekijät. Siksi työn vaarojen arviointi prosessi prosessilta on erittäin tärkeää, jotta voidaan huomioida myös harvemmin esiintyvät haittatekijät.