Skip to main content

Arbetsgivaren har enligt arbetarskyddslagen skyldighet att sörja för arbetstagarens hälsa och säkerhet i arbetet. Omsorgsplikten omfattar också att arbetsgivaren utreder de faror som ingår i arbetet.

Varför bedömer man arbetets faror?

Bedömandet av arbetets faror ingår i arbetsgivarens omsorgsplikt och är en del av arbetsplatsens säkerhetskultur och värnandet av arbetstagarnas hälsa. Arbetarskyddslagen 738/2002 8 § förpliktar arbetsgivaren att bedöma arbetsplatsens faror och vidta nödvändiga åtgärder för att avvärja riskerna och skydda arbetstagarna. Dessa bestämmelser förutsätter bedömning av och hantering av risker.

Bedömning av risker är viktigt också med tanke på arbetstagarens fysiska och psykiska hälsa. Genom att bedöma risker förebygger man bland annat arbetsolycksfall och på så sätt minskar man också de kostnader som sjukfrånvaro medför arbetsgivaren.  På arbetsplatsen är alla ansvariga för arbetssäkerheten. Arbetsgivaren eller arbetsgivarens företrädare har ansvar för arbetssäkerheten även om arbetstagaren skulle agera felaktigt. Därför är det viktigt att utbilda arbetstagarna och se till att arbetstagarna medverkar i bedömning av arbetets risker. Försummelser av arbetssäkerheten och av att bedöma arbetets risker kan leda till påföljder som t. ex. dagsböter.

Hur bedöms arbetets risker? 

Med följande tillvägagångssätt kan man gå igenom arbetets faror stegvis:

Bedömning av arbetets faror börjar med att man går igenom arbetsprocesserna stegvis. Farorna vid varje arbetsskede identifieras.

 • Bedöm hur stor faran är och hur sannolikt det är att faran orsakar skador
 • Bedöm vem som utsätts för faran och hur allvarligt han/hon/de riskerar att skadas
 • Överväg sätt att eliminera eller minimera faran och dess inverkan
 • Om möjligt, undvik faran
 • Använd skyddsutrustning och säkerhetsredskap
 • Utbilda arbetstagare inom säkra arbetssätt
 • Dokumentera faror, risker och vidtagna åtgärder skriftligt
 • Uppdatera dokumentet regelbundet, speciellt om det sker förändringar i arbetsprocesserna
 • Se till att arbetstagarna medverkar i bedömningen av farorna, de känner ofta till arbetsplatsens faror på ett konkret sätt.
 • Informera personalen om bedömningarna och deras resultat
 • Följ med vad som händer på arbetsplatsen och uppdatera bedömningen vid eventuella olyckor
 • Kontrollera regelbundet att de genomförda åtgärderna är effektiva och ändra vid behov på åtgärderna, ifall de inte anses tillräckliga
 • Arbetstagarna ska vara medvetna om hur viktigt det är att bedömningen utförs, att arbetstagarna deltar i den och att de identifierar och rapporterar eventuella faror
 • Arbetstagare ska delta i säkerhetsåtgärder och veta vad som förväntas av arbetstagarna gällande arbetssäkerheten  

Det är viktigt att känna till att bedömning av arbetets risker är en kontinuerlig process, inte en enskild händelse. Regelbundna uppföljningar och uppdateringar är nödvändiga, för att arbetet i ständigt föränderliga omständigheter ska vara säkert.

Hurdana faror har identifierats i skogsarbete inom företag i skogsbranschen?

Faror och olägenheter som identifierats för skogsarbete innefattar bl. a. olämpliga arbetstider, skiftesarbete, väderförhållanden, ojämn terräng, trafik vid arbetsresor, utsättning för kemikalier, buller, maskinernas skick och fysisk belastning. Det är viktigt att bedöma arbetets faror stegvis för varje process, för att man också ska kunna observera mer sällan förekommande faror och olägenheter.