Skip to main content

Päivitettyyn PEFC FI 1001:2022 standardiin (Vaatimukset ryhmäsertifioinnin toteutukselle) on sisällytetty uutena vaatimuksena sertifiointiryhmän sisäinen auditointi, jossa tarkastellaan sertifiointivaatimusten toteutumista sertifiointialueella. Päivitetyt PEFC-standardit otetaan käyttöön alueellisessa ryhmäsertifioinnissa lokakuussa 2022 ja sisäisen auditoinnin ohjelma käynnistyy vuonna 2023.

KMY suunnittelee sisäisen auditoinnin ohjelman ja sen toteuttamisesta vastaavat osaltaan sertifiointiin sitoutuneet metsäalan toimijat. Uudella standardikaudella metsätalouden toimenpiteitä tilaavat ja toteuttavat organisaatiot on velvoitettu keräämään otantaan perustuvaa työlajikohtaista tietoa PEFC-vaatimusten täyttymisestä. Tieto kerätään maastotarkastuksissa lähtökohtaisesti osana organisaation omaa laadunseurantaa, mihin on sisällytetty päivitetyt PEFC-vaatimukset. Yhteenveto tarkastuksista raportoidaan vuosittain KMY:lle.

Tulevaa standardikautta ajatellen KMY on koostanut alueelliselle PEFC-sertifiointiryhmälle tarkoitetun sisäisen auditoinnin oppaan, josta voi tutustua tarkemmin sisäisen auditoinnin määritelmään ja toteutukseen alueellisessa ryhmäsertifioinnissa.

Tulevia maastotarkastuksia varten KMY on luonnostellut maastotarkastuslomakkeet, joiden avulla toimijat voivat suunnitella sisäisen auditoinnin maastotarkastuksia. Tarvittaessa lomakkeita voi hyödyntää myös tarkastusten dokumentoinnissa. Lomakeluonnokset on asetettu kommentoitavaksi ja niitä muokataan kommenttien pohjalta mahdollisimman hyvin käytäntöön soveltuviksi.