Skip to main content

Pohjoisella PEFC-alueella vuoden 2021 ulkoiset auditoinnit järjestettiin syyskuussa. Loppukokouksessa huolestuttavana asiana nousi esille se, että alueella havaittiin merkittäviä puutteita sosiaalisten kriteereiden noudattamisessa, joiden vuoksi auditoija kirjasi vakavan poikkeaman kriteeriin 22. Työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja tasa-arvosta huolehditaan. 

Vakava poikkeama tarkoittaa sitä, että alueella edellytetään järeämpiä toimenpiteistä poikkeamaan reagoimiseksi, jotta sertifikaatti saadaan säilytettyä. Havaittuihin puutteisiin liittyen urakanantajilta pyydetään välittömästi kuittaus siitä, että asiat on toimijakohtaisesti hoidettu asianmukaiseen kuntoon. Lisäksi tarvitaan aktiivista viestintää ja kaikkien alueen toimijoiden tulee omalta kohdaltaan tarkistaa, että asiat ovat kunnossa, mikäli halutaan olla sertifioinnissa mukana. Seuraavan vuoden auditoinneissa ei ole varaa sille, että maastossa havaitaan edelleen kriteereiden, tai lain vastaista toimintaa näiden kriteereiden osalta. Auditoinneissa havaittiin vakavan poikkeaman lisäksi 6 lievää poikkeamaa, sekä 6 havaintoa. Kriteereitä, joihin lievät poikkeamat ja havainnot kohdistuvat, tulee pitää silmällä, ettei poikkeamaa jatkossa pääse syntymään.  

Vakava poikkeama kirjattiin, sillä maastohavainnot ja edellisten vuosien havainnot tukivat AVI:n tarkastuksissa esiin nousseita havaintoja puutteista mm. työterveydenhuollon järjestämisessä, työterveyshuollon työpaikkaselvityksen ajantasaisuudessa, työsuojelun toimintaohjelmissa, työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa, ylityökertymien kirjaamisessa ja kemiallisten vaarojen hallinnassa. Tämän lisäksi maastossa havaittiin, että kaikilla toimijoilla ei ollut kirjallisia työsopimuksia. Työturvallisuuteen liittyen sähkölinjoista tulisi aina löytyä tieto korjuutyöohjeista, mutta maastohavaintona näin ei kattavasti ollut. Ensiapuvalmiuksissa oli puutteita ja koulutusta tulisi järjestää tarvittaessa. Myöskin koulutusrekisterien dokumentoinnissa havaittiin kehitettävää, sillä osin koulutuksia ei ollut rekisteröity ollenkaan. 

Tilaajavastuulain edellyttämissä tarkastuksissa nähtiin myös kehittämisen varaa. Urakanantajilla ei aina ollut tietoa urakoitsijan mahdollisesta verottajan kanssa laaditusta maksusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. Tämän lisäksi on muistettava, että pitkillä sopimuskausilla velvoitteiden toteutumista on seurattava säännöllisesti. Hyvänä käytäntönä nähtiinkin, että kaikki toimijat ottaisivat Tilaajavastuu.fi -palvelun käyttöönsä. On myös muistettava, että urakointisopimuksiin tulee olla kirjattuna sovellettava työehtosopimus.

Vakavasta poikkeamasta huolimatta auditoija näki, että toiminta kokonaisuudessaan kehittyy jatkuvasti. Auditointi sujui suunnitelmien mukaan ja auditoinneissa käytiin avointa ja rakentavaa keskustelua. Myös kaikki pyydetyt dokumentit esitettiin asianmukaisesti. Positiivista alueella oli se, että taimikonhoidon tavoitetasoon päästiin ainoana PEFC-alueena Suomessa. Ekologiset kriteerit olivat huomioitu toiminnassa hyvin. Erityisesti arvokkaiden elinympäristöjen, suojelualueiden, sekä uhanalaisten lajien huomioiminen olivat hyvällä mallilla. Kaikkiaan poikkeamien määrä oli pienempi kuin edellisenä vuonna. 

Alueellinen toimikunta tiedottaa sertifiointiryhmää tarkemmin havaituista puutteista ja niiden edellyttämistä korjaavista toimenpiteistä.