Skip to main content

Pohjoisen alueen PEFC metsäsertifioinnin ulkoinen auditointi suoritettiin syyskuussa 2019. Auditoinnissa havaittiin tänä vuonna lieviä poikkeamia kymmenen ja lisäksi kirjattiin neljä havaintoa. Havainnot eivät johda poikkeamiin, mutta niihin on hyvä jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, jottei vastaisuudessakaan näin kävisi. Vakavilta poikkeamilta vältyttiin.

Viime vuonna poikkeamia kirjattiin poikkeuksellisen vähän, ainoastaan kolme, joten parannettavaa jäi ensi vuodelle. Näihin johtaneet asiat eivät olleet sertifiointitoimikunnalle uusia, tavoitteena kuitenkin on jatkuvasti vähentää poikkeamiin johtavien vahinkojen määrää.

Pohjoisen sertifiointitoimikunnan puheenjohtajan Markku Ekdahlin mielestä erityisen positiivista oli korjuuvaurioiden pieni määrä. Ekdahl piti myös kulotuksen tavoitetasoon pääsemistä edellisvuoden tapaan ilahduttavana. Suomessa metsää ei luontaisesti pala riittävästi palaneesta puusta riippuvaisille lajeille, joten kriteerin täyttäminen on tärkeää luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kulotusten suhteen on kentällä ollut kiitettävää aktiivisuutta ja tavoitteeseen päästiin osin luontaisten metsäpalojen avustuksella.

Taimikonhoidon tavoitetasoon päästiin täpärästi. Taimikonhoidon määrien todentaminen on osin haastavaa, sillä kaikkien metsänomistajien omatoimisesti tekemät työt eivät määrään tilastoidu. Pohjoisen alueen auditoinnit suoritti DNV GL, jonka pääarvioijana toimivalta Jyrki Sopaselta tuli hyvää palautetta koskien metsänomistajien osaamisen edistämistä. Toiminta on ollut aktiivista ja kentällä on tullut ilmi, että metsänomistajia tavataan paljon. Maastokohteiden arvioinneissa keskityttiin erityisesti hakkuukohteisiin, joita oli lähes puolet arvioiduista kohteista.

Parannettavaa löytyy toimijoiden työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Erityisesti uusille yrittäjille voi tulla yllätyksenä mitä huomioitavaa työnantajavelvoitteet, kuten työterveyshuollon järjestäminen ja työturvallisuudesta huolehtiminen, tuovat mukanaan. Sisäiseen tiedonkeruuseen merkittiin myös tänä vuonna poikkeama johtuen puutteellisista vastauksista. Ryhmäsertifiointiin sitoutuneet organisaatiot ovat velvollisia vastaamaan sisäisen tiedonkeruun kyselyihin.

Erityishuomiota tulee edellisten vuosien tavoin edelleen kiinnittää kunnostusojituksiin ja vesiensuojeluun. Pohjois-Suomen turvemaiden metsillä on merkittävä rooli alueen metsänomistajille ja teollisuudelle. Kunnostusojituskohteilta löytyi puutteita vesiensuojelussa niin ilmoitusten käsittelyvaiheessa, kuin maastotarkastuksissakin. Tiedottamista tarvitaan myös säästö- ja runkolahopuuston määrän lisäämiseksi. Erityisesti lahopuun määrä on auditoinneissa havaittu liian vähäiseksi, mikä johti poikkeamaan.

Ulkopuolisen auditoijan todentamalla sertifikaatilla osoitetaan lopputuotemarkkinoille, että hoidamme metsiämme kestävästi ja hyvällä ammattitaidolla. Lisätietoja sertifioinnista: www.pefc.fi

Lisätietoja:

Markku Ekdahl, puheenjohtaja, pohjoinen metsäsertifiointitoimikunta, markku.ekdahl(at)mtk.fi