Skip to main content

Syksyn 2021 PEFC Metsäsertifioinnin auditoinnin tuloksista Pohjoisella alueella paljastui sekä onnistumisia että kehitettävää. Hyvää oli, että poikkeamien kokonaismäärä väheni huomattavasti. Vuoden 2020 auditoinnissa löytyi 11 lievää poikkeamaa sertifioinnin kriteereihin verrattuna. Viime syksyn auditoinnista selvittiin seitsemällä poikkeamalla, joista yksi tosin oli vakava poikkeama.

Kriteereihin 1 ja 3 tuli poikkeamat, koska selvityksessä paljastui muutamia hakkuita metsälain 10 § kohteilla sekä melkoinen määrä hakkuita, joista syystä tai toisesta puuttui metsänkäyttöilmoitus. Metsänomistajien ja toimijoiden tulee muistaa, että muista kuin kotitarvehakkuista on aina tehtävä metsänkäyttöilmoitus lain mukaisessa määräajassa ennen hakkuun aloittamista. Metsälain 10 § mukaiset kohteet on rajattava hakkuiden ulkopuolelle. Hyvä tapa on ennen hakkuun aloittamista varmistaa Metsäkeskuksen nettisivuilta löytyvästä kartasta, että metsänkäyttöilmoitus on varmasti mennyt perille.

Korjuujälki oli havaintojen mukaan kriteerien mukaista, mutta pienet puutteet juurikäävän torjunnassa aiheuttivat poikkeaman kriteeriin 6. Juurikäävän torjunta on eteläisessä ja keskisessä Suomessa aina tehtävä sulan maan aikaan havupuuvaltaisilla kohteilla Metsätuholain mukaisesti.

Auditoinnissa maastokohteeksi osui Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan taimikonhoitotyömaa, jossa tarkasteltiin työn jälkeä, sekä haastateltiin kohdetta toteuttavaa metsuria.

Taimikonhoitotavoitteen saavuttamisesta vuonna 2020 voi antaa kehuja sekä metsänomistajille että toimijoille. Viime vuonna määrät kääntyivät jälleen hieman laskuun, joten taimikonhoitojen teko on jatkossakin syytä pitää mielessä jotta metsät pysyvät kasvukunnossa. Kulotustavoitteeseen (26 kpl/v) ei tällä kertaa päästy, joten sopivia kohteita onkin syytä nyt etsiä, jotta kuluvana vuonna saadaan tavoite täyteen ja poikkeama hoidettua. Säästöpuita oli jätetty keskimäärin riittävästi, samoin suojelualueet ja uhanalaiset lajit sekä muinaismuistot oli pääsääntöisesti huomioitu hyvin.

Vesiensuojelun taso ojitusmätästys- ja kunnostusojitustyömailla ei tällä kertaa ollut riittävä, mikä aiheutti poikkeaman. Vesiensuojeluun onkin syytä kiinnittää erityistä huomioita. Koko metsäalan on parempi hoitaa itse asia kuntoon, ennen kuin siihen tulee pakotteet ulkopuolelta. EU:n vesipuitedirektiivin mukaan kaikkien vesistöjen pitäisi olla vähintään hyvässä tilassa vuoteen 2027 mennessä.

Vesiensuojeluun on syytä kiinnittää erityistä huomioita. EU:n vesipuitedirektiivin mukaan kaikkien vesistöjen pitäisi olla vähintään hyvässä tilassa vuoteen 2027 mennessä.

Työturvallisuuteen liittyvät lukuisat pienet puutteet aiheuttivat vakavan poikkeaman kriteeriin 22, vaikka yksittäiset puutteet olivatkin lieviä. Työturvallisuus, kuten kriteeriin 24 poikkeaman aiheuttaneet puutteet hankintakäytännöissä, ovat pääasiassa metsäalan yritysten ja koneyrittäjien kuntoon laitettavia asioita, mutta toki metsänomistajankin muistettavia, jos palkkaa työntekijöitä suoraan.

Sertifiointitoimikunta laatii seuraavaksi yhdessä toimijoiden kanssa poikkeamiin korjaavat toimenpiteet, joilla sertifikaatti saadaan edelleen pidettyä voimassa. Vuoden kuluttua tulevat voimaan PEFC sertifioinnin päivitetyt kriteerit. Niiden koulutukset yrityksille, yrittäjille ja henkilöstölle käynnistyvät kevään 2022 aikana. Koulutusten yhteydessä käydään läpi myös auditointitulokset ja korjaavat toimenpiteet. Koulutusmateriaalia löytyy PEFC Suomen nettisivuilta: https://pefc.fi/palvelut/materiaalit/.

Metsänhoitoyhdistysten jäsenten metsät ovat mukana PEFC-sertifioinnissa, ellei jäsen muuta ilmoita. Sertifiointiin on mahdollista liittyä myös suoraan Kestävän Metsänhoidon Yhdistyksen kautta tai metsäyritysten kautta. Sertifioinnilla osoitetaan kansainvälisille markkinoille, että suomalainen puu on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi tuotettua, uusiutuvaa raaka-ainetta.

Markku Ekdahl

PEFC Pohjoisen sertifiointitoimikunnan puheenjohtaja

Kenttäpäällikkö, MTK Metsänomistajat-linja