Skip to main content

Ulkomaalaisen työvoiman käyttöön liittyen kirjattiin itäiselle sertifiointialueelle vakava poikkeama vuoden 2023 auditoinneissa. Vastaavia puutteita on noussut tietoon myös vuoden 2024 auditointikierroksella, jonka lopulliset tulokset julkaistaan kaikkien sertifiointialueiden osalta syksyllä 2024. Havainnot perustuvat työlainsäädäntöä valvovan Aluehallintoviraston (AVI) tekemiin tarkastuksiin, joiden pohjalta se on antanut vuosittaista PEFC-auditointia varten. Lainsäädännön noudattaminen on keskeinen PEFC-vaatimus, mutta miten käytännössä varmistetaan, että lakisääteiset vaatimukset täyttyvät ulkomaalaista työvoimaa käytettäessä?

Metsäalalla ulkomaalaista työvoimaa käytetään erityisesti istutus- ja raivaussahatyössä. Mikäli urakoita ketjutetaan, urakan tilaajan tulee varmistaa, ettei alihankintaketjuissa esiinny väärinkäytöksiä. Tämä onnistuu tekemällä alihankkijoita koskevia tarkastuksia ja tunnistamalla tilanteet, joihin liittyy ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön riski sekä jakamalla ulkomaalaisille työn toteuttajille tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työntekemisestä Suomessa.

Urakanantaja, varmista, että

 • Sopimuskumppanisi käyttää ainoastaan sellaista ulkomaista työvoimaa, jolla on työnteko-oikeus Suomessa.
 • Sopimuskumppanisi maksaa työntekijöilleen vähintään yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Työntekijöiden työajat ja mahdolliset ylityöt ovat lakien ja sopimusten mukaisia.
 • Sopimuskumppanisi täyttävät tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain mukaiset velvoitteet.

Miten varmistetaan?

 • Tee säännöllisesti tilaajavastuulain selvitys esimerkiksi Vastuu Groupin -palvelusta tai pyytämällä vastaavat dokumentit suoraan sopimuskumppanilta.
 • Arvioi, onko urakkahinta sellainen, että sopimuskumppanisi voi todellisuudessa täyttää lakisääteiset työnantajavelvoitteensa ja saada katetta yritystoiminnalleen.
 • Selvitä ovatko ulkomaalaiset työn toteuttajat sopimuskumppanisi työntekijöitä, vai alihankkijoita (y-tunnuksen omaava yrittäjä tai nk. kevytyrittäjä, jolla ei ole omaa y-tunnusta). Mikäli Suomessa kausiluonteisesti työskentelevä henkilö / hiljattain Suomeen saapunut henkilö toimii kevytyrittäjänä, hälytyskellojen tulee soida!
 • Velvoita sopimuskumppanisi tarkastamaan vastaavat asiat mahdollisilta alihankkijoiltaan tai tarkasta ne itse ennen alihankkijan hyväksymistä.

Huomiot kevytyrittäjyyteen liittyen

 • Mikäli työnsuorittajat toimivat kevytyrittäjinä, arvioi, onko näillä todellisuudessa kykyä harjoittaa itsenäistä yritystoimintaa Suomessa vai täyttyvätkö tilanteessa työsuhteen tunnusmerkit.
 • Sopimusosapuolet eivät voi sopia vapaasti siitä, onko kyseessä työsuhde vai ei, vaan asia on määritelty laissa. Jos työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät, kyse on työsuhteesta, vaikka ulkomaalainen henkilö toimisi kevytyrittäjänä.
 • Sertifioinnin näkökulmasta on hyvä tiedostaa, että kevytyrittäjänä toimivan henkilön on sitouduttava sertifiointiin siinä missä y-tunnuksen omaavan yrityksenkin. Ilmoittautumisen voi tehdä KMY:n verkkosivuilla.

Tukimateriaalia urakanantajalle

Tukimateriaalia ulkomaalaiselle työnsuorittajalle

Valvonta ja harmaantalouden ehkäisy

 • AVI:n raportti ulkomaisen työvoiman käytön valvonnasta
 • Harmaasta taloudesta voi tehdä ilmoituksen viranomaiselle vihjepalvelun kautta
 • PEFC-sertifioinnin vastaisesta toiminnasta voi tehdä ilmoituksen KMY:n palautekanavan kautta.