PEFC-MATERIAALI

Koulutusmateriaali

Suomen metsiä on PEFC-sertifioitu jo vuodesta 1999. Määräajoin metsien hoitoa ja käyttöä koskevat vaatimukset tarkistetaan, jotta ne vastaavat yhteiskunnan eri tahojen näkemyksiä metsien hoidon kestävyydestä. Tarkistetut PEFC-vaatimukset otettiin käyttöön vuonna 2016. PEFC asettaa vaatimuksia mm. metsien monimuotoisuuden turvaamiselle, metsien terveyden ja kasvun sekä virkistyskäytön mahdollisuuksien ylläpidolle.

KMY ja PEFC Suomi järjestivät syksyllä 2015 koulutusta PEFC-uudistuksista. Koulutuksissa käsiteltiin mm. uusia PEFC FI -kriteereitä sekä alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin muutoksia.

PEFC FI -kriteerit (PowerPoint)

PEFC FI -kriteerien koulutusmateriaali ruotsiksi (PDF).

 

Eri toimijoita koskevat PEFC-kriteerit:

 

Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa

PEFC-sertifioinnin kriteereissä on vaatimus uhanalaisten lajien tunnettujen elinpaikkojen turvaamisesta. Erityisesti suojeltavien lajien elinpaikkojen sekä luontodirektiivin liitteen IV (lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5) eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen lisäksi muiden uhanalaisten lajien tiedossa olevat elinpaikat on turvattava toimintamallin mukaisesti.

Toimintamallin tavoitteena on luoda metsätaloudelle, ympäristöhallinnolle ja metsänomistajille yhteiset pelisäännöt uhanalaisten lajien esiintymätietoaineiston käyttötapoihin ja tiedonsiirtoon. Toimintamalli sisältää ohjeita ja suosituksia aineiston siirtoon ja yhteisiin menettelytapoihin.

Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toimintamalli.

Lasten ja nuorten toimenpideohjelmat

PEFC-kriteeri 26 velvoittaa alueellisen ryhmäsertifikaatin haltijaa laatimaan alueelle toimenpideohjelman, jolla edistetään lasten ja nuorten metsätietämystä ja vahvistetaan luontosuhdetta.

Toimenpideohjelmia on tehty yksi jokaiselle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle. Niihin on koottu erilaisia valtakunnallisia ja alueellisia tapahtumia, tehdasvierailuja ja oppimispäiviä, joiden avulla lasten ja nuorten metsätietämystä edistetään.

Ohjelmien toteuttajia ovat sertifiointiin sitoutuneet metsäalan toimijat yhdessä metsäalan nuorisotyöstä ja koulutuksesta vastaavien tahojen kanssa.

Toimenpideohjelmat ja niiden määrälliset tavoitteet tarkastetaan vuosittain.

Toimenpideohjelmat: