Skip to main content

Sertifioinnin noudattamista seurataan vuosittaisilla auditoinneilla  

Vuoden 2022 auditoinnit itäisellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella suoritti riippumaton sertifiointiyritys, DNV. Viime vuoden otanta oli verrattain laaja. Toimijakohtaisessa auditoinnissa oli mukana 25 eri metsäalan toimijaa ja maastokohteita tarkastettiin kaikkinensa yhteensä 87 kpl. Hyvänä asiana auditoinneissa nähtiin paitsi toiminnan ja sitä tukevien järjestelmien kehittyminen, myös avoin keskustelukulttuuri. Auditoinneissa nousi esille useassa yhteydessä vahva ammattiosaaminen sekä hyvä työnjälki maastossa. Kuitenkin toiminnan kokonaistarkastelussa lopputulema oli, että toiminnassa on vielä sertifioinnin vaatimusten näkökulmasta parannettavaa. Selkeämpi vastuiden kohdentaminen organisaatioissa ja toimintaketjun eri lenkkien välillä auttaisi osaltaan toiminnan vaatimustenmukaisuuden toteutumista. Moni poikkeamaan johtanut havainto johtui siitä, että joko selkeää vastuutahoa ei ollut osoitettu tai oletettiin, että joku muu on asian jo huomioinut. 

Poikkeamat paljastavat toiminnan kehityskohteet

Vuoden 2022 auditointien perusteella itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue sai yhden vakavan poikkeaman, kahdeksan lievää poikkeamaa sekä neljä havaintoa. Vakava poikkeama koski kriteeriä 22 (uudessa PEFC-standardissa vaatimus 6.6), joka edellyttää että työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja tasa-arvosta huolehditaan. Myös kriteerin 21 (uudessa PEFC-standardissa vaatimus 7.2) mukainen työntekijöiden osaamisen varmistaminen oli alueen toimijoilla puutteellista. Muut poikkeamat koskivat mm. säästöpuiden jättämistä, pohjavesien laadun turvaamista, riittävää kulottamista, arvokkaiden elinympäristöjen huomioimista metsätalouden toimenpiteissä, oikea-aikaisia taimikonhoitoja, metsänhoitotöiden laadunvarmistamista jne. Havaintoja kirjattiin mm. lakisääteisten vaatimusten noudattamista koskien, uhanalaisten lajien tunnettujen elinpaikkojen turvaamiseen liittyen sekä vesiensuojeluun liittyen. Näiltä osin itäisellä alueella toimintaa tulee pyrkiä parantamaan. 

Sertifiointitoimikunta on laatinut korjaavat toimenpiteet poikkeamien ja havaintojen johdosta 

Itäisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifiointitoimikunta on laatinut korjaavat toimenpiteet auditoinnissa esille nousseiden puutteiden korjaamiseksi, ja auditoija on nämä toimenpiteet myös hyväksynyt. Vakavan poikkeaman vuoksi toimikunta joutuu puuttumaan aiempaa voimakkaammin alueella havaittuihin puutteisiin. Vakavan poikkeaman johdosta toimikunta on pyytänyt niiltä toimijoilta, joiden toiminnassa puutteita havaittiin, kirjalliset selvitykset näiden toiminnan korjaamisesta. Lisäksi toimikunta edellyttää näiltä toimijoilta sertifiointiosaamisen todentamista suoritetun verkkokurssin muodossa. Muilta osin avainroolissa korjaavien toimenpiteiden osalta on eri toimijoille kohdennettua täydennyskoulutusta sekä yleistä ja myös kohdennettu tiedottamista sertifioinnin kannalta tärkeistä asioista. Tietyiltä osin toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa pyritään lisäämään ja selkeästä vastuunjaosta muistutetaan toimijoita niin sisäisesti kuin toimintaketjun eri osien kesken.

Auditointitiivistelmän ja korjaavat toimenpiteet pääset lukemaan alta.