Skip to main content

Metsäalan toimijoiden keräämää työlajikohtaista laadunseurantatietoa hyödynnetään alueellisten PEFC-sertifiointiryhmien sisäisessä auditoinnissa

Alueellisten PEFC-sertifiointiryhmien sisäinen auditointi on alkanut. Sisäisessä auditoinnissa tarkastetaan PEFC-vaatimusten noudattamista sertifiointialueella. Sisäinen auditointi perustuu metsäalan toimijoiden keräämään työlajikohtaiseen laadunseurantatietoon, joka huomioi kussakin työlajissa olennaiset PEFC-vaatimukset. Laadunseurannan maastotarkastukset toteutetaan niiden sertifiointiin osallistuvien metsäalan yritysten ja organisaatioiden toimesta, jotka vastaavat metsätalouden toimenpiteiden toteuttamisesta PEFC-sertifioiduissa metsissä. Jokaisen laadunseurantaan osallistuvan yrityksen tai organisaation on käsiteltävä tarkastuksissaan havaitsemansa puutteet ja laadittava suunnitelma korjaaviksi toimiksi, joilla estetään vastaavien puutteiden toistuminen toiminnassa. Alueellisten ryhmäsertifikaattien haltija Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) sekä ulkoiset auditoijat valvovat laadunseurannan toteutusta ja puutteisiin reagointia. 

KMY kerää laadunseurantatietoa metsäalan toimijoilta vuosittaisen otannan perusteella. Vuoden 2023 osalta otanta on tehty ja otantaan osuneita toimijoita on tiedotettu. Otantaan valitut toimijat ovat velvoitettuja toimittamaan laadunseurantatietoa KMY:lle otantavuonna. Hyödyllisintä organisaation oman toiminnan kannalta olisi vuosittain toteutettu laadunseuranta, jonka tuloksia seurataan, tästä syystä toimijoita kannustetaankin toimittamaan laadunseurantatietoa KMY:lle myös niinä vuosina, kun otanta ei osu omalle kohdalle. Mitä enemmän tietoa on aluetasolla saatavilla, sitä läpinäkyvämpää metsätalouden toiminta sertifiointialueilla on. KMY koostaa laadunseurannan tulokset aluekohtaisesti loppuvuodesta maastokauden päätyttyä. Alueellisia tuloksia hyödynnetään koulutus- ja tiedotustarpeen arvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä. 

Sisäisen auditoinnin tarkoituksena on paitsi tuottaa tietoa PEFC-vaatimusten noudattamisesta, saada laadunseurantaa toteuttava yritys tai organisaatio tietoiseksi oman toimintansa laadusta ja siihen liittyvistä vaatimuksista. Kun metsäalan toimijat havaitsevat itse mahdolliset puutteet toiminnassaan ja saavat mahdollisuuden reagoida niihin, toimintaa voidaan aidosti kehittää. Laadunseurannalla saadaan myös tietoa siitä, missä metsätalouden toimenpiteissä on onnistuttu. 

PEFC-vaatimusten toteutumista arvioidaan lisäksi yrittäjille suunnatulla kyselyllä, joilla kartoitetaan muun muassa yrittäjien ja työnantajan velvoitteisiin liittyvien vaatimusten täyttymistä yritystoiminnassa. Kyselyyn osallistujat valitaan vuosittaisella otannalla sertifiointiin sitoutuneiden yritysten joukosta.   

KMY on tuottanut sisäistä auditointia varten tukimateriaalia, jota on koottu KMY:n verkkosivuille osoitteeseen https://kestavametsa.fi/sertifiointiryhman-sisainen-auditointi/. Sivulta löytyvät työlajikohtaiset listat laadunseurannassa huomioitavista PEFC-vaatimuksista, sekä lomakkeet ja ohjeet maastotarkastusten tekemiseen. Toimijoita kannustetaan hyödyntämään ja kehittämään mahdollisuuksien mukaan omia laadunseurantajärjestelmiään, jotka on tarkastettu kattamaan kaikki oleelliset PEFC-vaatimukset. Omia järjestelmiä hyödyntäen laadunseuranta saadaan paremmin kiinteäksi osaksi yrityksen tai organisaation toimintaa. 

Sisäinen auditointi on uusi vaatimus, joka sisältyy päivitettyyn PEFC-standardiin. Toiminnan tarkastaminen sisäisesti tukee toiminnan kehittämistä ja vahvistaa sertifioinnin läpinäkyvyyttä. Sertifiointiyritysten toteuttamat ulkoiset auditoinnit säilyvät osana ryhmäsertifioinnin vaatimustenmukaisuuden valvontaa samalla tavalla kuin aiemmin. Jatkossa ulkoinen auditoija tarkastaa myös sisäisen auditoinnin toteutusta sekä laadunseurantatiedon luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta.