Skip to main content

Resultat och data från arbetsslagsspecifika kvalitetsgranskningar som utförts av skogsbrukets aktörer utnyttjas vid PEFC-certifieringsgruppernas interna revision. 

Regionala certifieringsgruppernas interna revision har inletts. Vid intern revision granskas uppföljandet av PEFC-kraven inom certifieringsområdet. Den interna revisionen baserar sig på resultat från arbetsslagsspecifika kvalitetsgranskningar som utförts av skogsbrukets aktörer. Vid granskningarna kontrolleras att man följt de väsentliga kraven som gäller för det utförda arbetsslaget. Granskningarna utförs i fält av de företag och organisationer som ansvarar för utförandet av skogsbruksåtgärder i de PEFC-certifierade skogarna. Varje företag och organisation som deltar i kvalitetsuppföljningen ska behandla brister som framkommit och uppgöra en plan på korrigerande åtgärder för att förebygga motsvarande brister i framtiden. Föreningen för hållbart skogsbruk rf (FHS, KMY) som innehar regionala gruppcertifikaten samt externa auditerare bevakar utförandet av kvalitetsgranskningen och hur man reagerar på brister.   

KMY samlar in kvalitetsuppföljningsresultat årligen på basen av ett urval. För år 2023 har urvalet redan delvis utförts och de berörda aktörerna har informerats om det. Dessa aktörer är skyldiga att leverera kvalitetsuppföljningsdata till KMY under samma år. För organisationens egen del vore det bra att utföra kvalitetsuppföljning årligen och därför uppmuntras aktörerna att inlämna resultat till KMY även under sådana år då urvalet inte har fallit på ifrågavarande aktör. Ju mera det finns data på regional nivå, desto mer transparent är skogsbruksverksamheten på området. KMY sammanfattar kvalitetsuppföljningsresultaten regionvis i slutet av året efter fältgranskningssäsongen. De regionala resultaten utnyttjas vid bedömning av utbildnings- och informationsbehovet samt vid verksamhetsutveckling. 

Intern revision ska förutom att producera data om hur PEFC-kraven har uppföljts också få organisationerna att vara medvetna om kvaliteten på sin verksamhet och kraven som berör den. Då skogsbrukets aktörer själva upptäcker eventuella brister har de också bättre möjligheter att reagera på dem och utveckla sin verksamhet. Vid kvalitetsuppföljningen får man också information om vad man har lyckats med.  

Uppfyllandet av PEFC-kraven uppföljs också med frågeenkäter som riktas till företagare. Med enkäterna kartläggs bland annat uppfyllandet av kraven som som gäller för företagare och arbetsgivare. Deltagarna till denna förfrågan väljs ut årligen baserat på urval bland de företag om förbundit sig till certifieringen.       

KMY har producerat stödmaterial för utförandet av intern revision. Stödmaterialet kan man hitta på adressen https://kestavametsa.fi/sv/regionala-certifieringsgruppens-interna-revision/. På sidan kan man hitta listor på vilka PEFC-krav som ska granskas vid arbetsslagsspecifika fältgranskningar samt blanketter och instruktioner för fältgranskningar. Aktörer uppmuntras att om möjligt utveckla egna kvalitetsuppföljningssystem där de väsentliga PEFC-kraven ingår. Genom att använda egna system kan man bättre integrera kvalitetsuppföljningen till företagets eller organisationens verksamhet.

Intern revision är ett nytt krav som ingår i den uppdaterade PEFC-standarden. Intern revision av verksamheten stöder utvecklandet av verksamheten och certifieringens transparens. Den externa revisionen som utförs av certifieringsföretag är såsom tidigare en del av bevakandet av certifieringsgruppernas verksamhet. I fortsättningen ska den externa auditeraren även granska utförandet av intern revision och kvalitetsuppföljningsresultatens pålitlighet och jämförbarhet.